Masteroppgåve i undersøkande journalistikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

For masterprosjektet har ein to alternativ; eit praktisk-teoretisk arbeid, eller ei teoretisk masteroppgave.

Praktisk-teoretisk oppgåve

Dersom ein vel det praktisk-teoretiske alternativet vil masteroppgåva innehalde ein produksjonsdel og ein teoretisk del. I produksjonsdelen kan studentane velja enten å levera eit undersøkande journalistisk arbeid, åleine eller saman med andre, eller levera eit researchdokument basert på deltaking i andre sine graveprosjekt (til dømes produksjonsselskap eller eksterne redaksjonar). Produksjonen blir kombinert med ei skriftleg, individuell oppgåve på 50 sider som bør vere tematisk relatert til produksjonen, men som samstundes skal vere eit sjølvstendig teoretisk arbeid. Oppgåva skal innehalda ein teoretisk-analytisk tekst og ein refleksjonsrapport knytt til produksjonsdelen.

Teoretisk oppgave

Om ein vel det teoretiske alternativet, vil ein i 2.semester(UJO 304) utvikla eit reint teoretisk design.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har avansert kunnskap innan fagområdet journalistikk og spesialisert innsikt i undersøkande journalistikk
 • har inngåande kunnskap om fagområdets vitskaplege teoriar og metodar
 • kan bruke kunnskapane og ferdigheitene til raskt å sette seg inn i nye problemstillingar og ny fagkunnskap, og å bruke denne kunnskapen i sjølvstendig og kreativ undersøkande journalistikk eller i teoretisk-analytisk tilnærming til slik journalistikk

Dugleik:

Studenten

 • kan identifisere og gjere nytte av relevante forskingsmetodar i praktisk retta produksjonar
 • kan utvikle sin eigen prosjektplan i undersøkande journalistikk og gjennomføre sitt eige forskingsprosjekt
 • har innsikter i eit bredt spekter av digitale og andre verktøy for datainnsamling og dataanalyse i undersøkande journalistikk
 • har ferdigheiter i akademisk skriving og presentasjon
 • kan reflektere over, og argumentere for, metodiske og etiske val i arbeidet med eit større prosjekt i undersøkande journalistikk
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og kan praktisere uttrykksformene i journalistikken, eller kan formidle omfattande innsikter i feltet teoretisk-analytisk

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og kan praktisere uttrykksformene i journalistikken
 • kan arbeide individuelt og i team
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosessar innan undersøkande journalistikk
 • har demonstrerte ferdigheiter i akademisk skriving og presentasjon
 • har vist løysingsfokusert innsikt i ulike dilemma og utfordringar som oppstår undervegs i større undersøkande prosjekt

Studiepoeng, omfang

60 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust/vår

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
 • UJO301
 • UJO302 eller UJO304
 • Studiepoengsreduksjon
  Ingen
  Krav til studierett
  Masterprogram i undersøkande jornalistikk
  Arbeids- og undervisningsformer
 • Rettleiing/produksjonsleiing
 • Seminar
 • Workshops
 • Presentasjon av masteroppgåve
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Rettleiing i samband med masteroppgåva
 • Deltaking på seminar og workshops
 • Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan levere masteroppgåva

  Vurderingsformer

  Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen.

  Masteroppgåva består av:

  • produksjonsdel
  • refleksjonsrapport/teoretisk oppgåve - på til saman om lag 50 sider

  eller

  • ei teoretisk oppgåve på om lag 80 sider

  Masteroppgåva kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester
  Haust/vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.