Frå idé til publisering

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane både teoretisk og praktisk kompetanse i å utvikla alle relevante sider ved eit graveprosjekt. Det skal læra studentane å utvikla ein idé til eit fullverdig gravedesign, på alle relevante nivå - frå prosjektstart til publisering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

  • har grunnleggande kunnskap om det å utvikla design for eit graveprosjekt
  • har avansert, kritisk kunnskap om fordelar og ulemper ved hypotesar og heilskapstenking i utvikling av journalistiske graveprosjekt

Ferdigheiter:

  • Kan utvikla gravedesign
  • Kan drøfta etiske, praktiske og metodiske tema knytt til undersøkande graveprosjekt

Generell kompetanse:

  • Kan sjå gravejournalistikk i større journalistisk samanheng i historie og samtid. 

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Vidareutdanningskurs. Ope for dei som har fått opptak til emnet gjennom UiB Videre.
Arbeids- og undervisningsformer
Samlingar, workshops, seminar, førelesingar, gruppearbeid
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Éi deloppgåve under rettleiing undervegs i kurset. Nærare informasjon blir gitt ved kursstart.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Emneoppgåve. Ca. 15 sider (Times 12 punkt, halvannan linjeavstand).

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Haust

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret
Emneevaluering
Emnet blir evaluert av studentar og faglærar etter kvar gjennomføring.
Programansvarleg
Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet