Reportasjeleiing i undersøkande journalistikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studenten ei innføring i ein arbeidsmetodikk for gjennomføring av undersøkande journalistiske prosjekt, i rolla som journalist eller som reportasjeleiar/redaktør. Studenten får innføring i korleis ein kan arbeida systematisk gjennom dei ulike fasane i eit undersøkande prosjekt, frå idé til publisert arbeid. Journalist- og reportasjeleiarrolla i slike prosjekt vil bli tematisert og sett i større samanheng, i historie og samtid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

  • har kunnskap om dei grunnleggande sidene ved det å leia eit større graveprosjekt
  • har kunnskap om måtar å systematisera graveprosjekt i eit team
  • har avanserte kunnskapar om leiing, roller og rollefordeling i undersøkande journalistiske prosjekt

Ferdigheiter:

  • kan sjå det utfordrande og det mulege i det å gjennomføra idear for undersøkande jouranlsitiske prosjekt
  • kan ta på seg å leia graveprosjekt av ulik storleik

Generell kompetanse:

  • kan bidra i den generelle diskusjonen i ein redaksjon og i det større journalistiske miljøet om gravejournalistikkens plass og utvikling

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
 Bachelorgrad eller tilsvarande
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Videreutdanningskurs. Opent for dei som har fått opptak til emnet gjennom UiB Videre.
Arbeids- og undervisningsformer
Samlingar, workshops, seminar, førelesingar, gruppearbeid
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Éi deloppgåve under rettleiing undervegs i kurset. Nærare informasjon blir gitt ved kursstart.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Emneoppgåve

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Vår

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og  01.12 for vårsemesteret. 
Emneevaluering
Emnet blir evaluert av studentar og faglærar etter kvar gjennomføring.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Institutt for informasjons- og medievitskap
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet