Avansert research i undersøkande journalistikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studenten avansert kunnskap og dugleikar i det å løysa arbeidsoppgåver som er relevante for djuptgåande gravejournalistikk. Dette kan til dømes vera det å følgja pengestraumar ut av landet, navigera i selskapsstrukturar, gjenkjenna korrupsjon, handtera informasjon frå varslarar og avanserte former for innsyn.  Det er også tema korleis klassiske metodiske verktøy må raffinerast i varierande grader av kompliserte undersøkande prosjekt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

  • har avansert kunnskap om korleis nærma seg og gjennomføra særskilt utfordrande gravejournalistikk
  • har inngåande kunnskap om avanserte metodars grunnlag og utfordringar.

Ferdigheiter:

  • kan analysera, nytta og ha eit kritisk forhold til avanserte metodar i gravejournalistikk

Generell kompetanse:

  • Har evna til å nytta kunnskapar og dugleikar om metode fr å gjennomføra avanserte journalistiske arbeidsoppgåver og prosjekt.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

Høst/vår - uregelmessig

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad eller tilsvarande.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Videreutdanningskurs. Opent for dei som har fått opptak til emnet gjennom UiB Videre.
Arbeids- og undervisningsformer
Samlingar, workshops, seminar, førelesingar, gruppearbeid
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Éi deloppgåve under rettleiing undervegs i kurset. Nærare informasjon blir gitt ved kursstart.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Refleksjonsoppgåve på om lag 15 sider.

Oppgåva skal vera i fordjuping i eit sjølvvalt tema innanfor avansert research, godkjent av faglærar. Oppgåva skal vera ei drøfting med analytisk-teoretisk tilnærming til det praktiske verktøyet.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og  01.12 for vårsemesteret. 
Emneevaluering
Emnet blir evaluert av studentar og faglærar etter kvar gjennomføring.
Programansvarleg
Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap.