Datajournalistikk, store data og digitale verktøy

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ei grunnleggande forståing av data som journalistisk verktøy - i heile den journalistiske prosessen, og med eit særleg fokus på behova i undersøkande journalistikk. Kurset vil gå i djupna på fire fasar i eit datajournalistisk prosjekt: i) innhenting og import av data, ii) vasking av data, iii) analyse av data, iv) presentasjon av data

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

  • Kan forstå relevansen av datajournalistiske verktøy for undersøkande journalistikk.
  • Kan drøfte og analysere etiske, metodiske og teknologiske dilemma ved datajournalistikk

Ferdigheiter:

  • Kan forstå prinsippa for analyse av store datamengder.

Generell kompetanse:

  • Kan bidra med datajournalistisk kompetanse i redaksjonelt arbeid
  • Kan inngå i fruktbart samarbeid om redaksjonelle løysingar med andre med informasjonsteknologisk kompetanse

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Videreutdanningskurs. Opent for dei som har fått opptak til emnet gjennom UiB Videre.
Arbeids- og undervisningsformer
To samlingar (innleiing og avslutning). Samlingane vil innehalda miniførelesingar, workshops, gruppe- oppgåve-arbeid. Digital undervisning undervegs.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Éi deloppgåve under rettleiing undervegs i kurset. Nærare informasjon blir gitt ved kursstart.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Refleksjonsoppgåve på 15 sider. Inntil ein tredjedel av oppgåva er beskrivelse av praktisk prosjekt på emnet, resten er refleksjon over prosjektet - der studenten skal legga vekt på éi utvalt problemstilling, eventuelt eit par, avgrensa, utvalde problemstillingar.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Haust

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og  01.12 for vårsemesteret. 
Emneevaluering
Emnet blir evaluert av studentar og faglærar etter kvar gjennomføring.
Programansvarleg
Institutt for informasjons- og medievitskap
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet