Etikk i undersøkande journalistikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å løfta fram både grunnleggande og konkrete etiske perspektiv på undersøkande journalistikk. Undersøkande journalistikk blir plassert i ei moralfilosofisk ramme og i lys av samfunnsrolla. Konkrete etiske dilemma, med særleg relevans for gravejournalistikk, blir sett søkelys på og drøfta.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

  • har avansert kunnskap om undersøkande journalistikks etiske og moralske legitimering.
  • har kunnskap om korleis ein kan nærma seg konkrete etiske dilemma.

Ferdigheiter:

  • kan bidra til grundige og avanserte diskusjonar av kompliserte redaksjonelle etiske utfordringar i graveprosjekt
  • kan ta fornuftige avgjerder i etiske dilemma

Generell kompetanse:

  • kan delta med avansert kunnskap i etiske overlegningar i undersøkande journalistikk og i graveredaksjonar

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/haust

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Videreutdanningskurs. Opptak til emnet skjer gjennom UiB Videre.
Arbeids- og undervisningsformer
Samlingar, workshops, seminar, førelesingar, gruppearbeid, digital undervisning.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Éi deloppgåve under rettleiing undervegs i kurset. Nærare informasjon blir gitt ved kursstart.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftleg refleksjonsoppgåve over sjølvvalt etisk dilemma, godkjent av faglærar.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Vår/haust

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og  01.12 for vårsemesteret. 
Emneevaluering
Emnet blir evaluert av studentar og faglærar etter kvar gjennomføring.
Programansvarleg
Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet, ved Institutt for informasjons- og medievitskap