Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål

Studenten skal tileigne seg inngåande kunnskap om sentrale helseutfordringar i dagens Norge, samt innsikt i korleis bruk av ulike teoretiske tradisjonar bidrar til ulik kunnskap om desse utfordringane. Målet er å styrke studentenes kritiske refleksjon om ulike kunnskapstradisjoners betydning for og innflytelse i feltet helse og samfunn.

Innhald

Emnet gir innsikt i et utvalg komplekse utfordringar som arbeid med ein aldrande befolknings helse Sosial ulikskap i helse og brukermedverknad vert og fokusert.

Emnet inkluderer vidare ei fordypning i ulike teoritradisjonar - med vekt på eit naturvitskapleg-, samfunnsvitskapleg- og fenomenologisk perspektiv. Korleis forskning med bruk av ulike teoritradisjonar har implikasjonar for utvikling av- og gyldigheit i vitskapleg kunnskap vert diskutert.

Læringsutbyte

KUNNSKAPER

Studenten har:

 • Inngående kunnskap om sentrale omgrep og problemfelt om arbeid og helse og ei aldrande befolkning.
 • Inngående kunnskap om sentrale omgrep og problemfelt knytt til ulikskap i helse og brukermedverkning.
 • Innsikt i korleis bruk av ulike teoretiske tradisjonar - med vekt på eit naturvitskapleg-, samfunnsvitskapleg- og fenomenologisk perspektiv - genererer ulike typar kunnskap innan forskingsfeltet helse og samfunn

FERDIGHEITER

Studenten kan:

 • Identifisere kunnskap og kunnskapsbehov som har betydning for å forstå og  møte komplekse helseutfordringar i dagens Norge
 • Formidle kunnskap innan felta arbeid og helse og ein aldrande befolkning med vekt på brukermedverknad og ulikskap i helse
 • Diskutere korleis sentrale helseutfordringar kan belysast frå ulike teoretiske perspektiv. ( for å kunne forstå den enkelte og grupperingar  i samfunnet)

GENERELL KOMPETANSE

Studenten kan:

 • Reflektere rundt kompleksiteten i helseutfordringar i Norge i dag
 • Reflektere kritisk rundt korleis bruk av forskjellige teoretiske tradisjonar gir grunnlag for produksjon av ulik forskingsbasert kunnskap innan feltet helse og samfunn

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masteremne

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Studierett på masterprogram i helse og samfunn
Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktiviserande undervisings- og arbeidsformer vert nytta:

 • Korte førelesingar med studentførebuande/student-aktiviserande element
 • Seminar med munnlege framlegg og diskusjon
 • Sjølvstudium med dyp lesing

Det forventast at alle studentar møter opp og deltar aktivt i undervisninga. Kvar student har ansvar for eigen læring og for å bidra til gruppas læringsmiljø.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking i gruppeoppgåve
 • Munnleg presentasjon i forbindelse med gruppeoppgåve
 • Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i tre semester.

  Vurderingsformer
 • Individuell skriftleg oppgåve
 • Karakterskala
  Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 1.januar, for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet evaluerast etter gjeldande retningslinjer for studiekvalitet. Alle emneevalueringer blir lasta opp i studiekvalitetsdatabasen.
  Programansvarleg
  Programutvalet for helsefag er ansvarleg for masterprogrammet i helse og samfunn
  Administrativt ansvarleg
  Studieseksjonen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.