Tekststudiar i klassisk og moderne standardarabisk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

ARA211 har som mål at studentane skal fordjupe seg i kunnskapane frå 100-nivået i arabisk gjennom arbeid med og analyse av klassiske og moderne arabiske tekstar i forskjellige sjangrar, til dømes historiske og teologiske tekstar, moderne litteratur, medietekstar og bloggar.

Emnet ARA211 skal formidle djupare forståing for språksystemet, for moderne arabisk litteraturhistorie og arabisk kultur og samfunn. Emnet byggjer på 100-nivå, og er ein obligatorisk del av spesialiseringa i arabisk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

- Studenten kan sjølvstendig lese, forstå og omsetje ukjende tekstar i ulike sjangrar ved hjelp av oppslagsverk

- Studenten har ein djupare kunnskap om arabisk morfologi, syntaks og språkstruktur generelt

- Studenten har grunnleggjande innsikt i moderne arabisk litteraturhistorie

Ferdigheiter

- Studenten opparbeider seg tilstrekkelege ferdigheiter til å sjølvstendig kunne lese og forstå ukjende tekstar i ulike sjangrar ved hjelp av oppslagsverk.

- Studenten kan skilje mellom ulike sjangrar og kan bruke forskjellige strategiar for å omsetje til norsk.

- Studenten kan lese, forstå og analysere historiske og teologiske tekstar.

Generell kompetanse

- Studenten kan vidareutvikle kunnskap og ferdigheiter i disiplinen på sjølvstendig vis

- Studenten er godt budd på eit masterstudium i arabisk

- Studenten har kjennskap til utviklinga av moderne arabisk litteratur

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Studentar må ha fullført ARA113 og ARA115.
Tilrådde forkunnskapar
For å kunne gjennomføra dette emnet må ein ha gode lesekunnskapar i engelsk og gode skriftlege ferdigheiter i norsk.
Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp blir studiepoenguttellinga for ARA211 redusert med 5 studiepoeng om det blir kombinert med ARA201 og 5 studiepoeng om det blir kombinert med ARA202.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Det blir normalt gitt tre dobbeltimar førelesning i veka i tolv veker. Til saman vil talet på kontakttimar vere om lag 72. Seks av timane går til førelesingar i moderne arabisk litteraturhistorie.

Undervisinga blir gitt i form av førelesingar, gruppeundervising og munnlege og skiftlege øvingar knytt til lærebøker og digitale kjelder.

Det blir forventa at studentane bruker ca. 2-4 timar kvar dag på sjølvstudium. Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal levere to øvingsoppgåver knytt til utvalde tekstar og digitale kjelder. Det er også krav om å gjennomføre ei munnleg prøve. Desse vert også vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

I samsvar med UiB sitt grads- og studiereglement har studentane høve til å få eit nytt forsøk per skriftlege oppgåve, om ei eller fleire av dei ikkje vart godkjende ved fyrste innlevering. Då har studenten 48 timer på seg til å levere inn sitt andre forsøk. Studenten får berre eit forsøk til å ta lytteprøva og den munnlege prøva

Alle obligatoriske arbeidskrav må vere bestått i same semester. Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer
Skriftleg skoleeksamen i sal på fem timar. Eksamenen vil innehalde både teoretiske og praktiske oppgåver. Begge komponentane må vere bestått for at emnet skal vere bestått.
Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vurdering skjer i same semester som undervisningssemesteret. Det er òg vurdering tidleg i det påfølgjande semesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste
Lærebøker og digitale ressursar tilpassa kursopplegget. Cirka 70 sider frå læreboka og cirka 40 sider arabiske tekstar, i tillegg til digitale og elektroniske kjelder. Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emneevaluering vert gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ordbok (Hans Wehr, Arabic-English Dictionary) på skriftleg del av eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for arabisk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.