Kunstpraksis 2

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I det andre semesteret begynner studentane å utvikle sjølvstende innanfor deira eigen kunstpraksis gjennom eksperimentering og sjølvinitierte prosjekt. Studiet tek opp tema som historisk samanheng, samtidsdiskurs og utforsking av material og form.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Få kjennskap til relevant terminologi og referansar
 • Utvikle kritisk bevisstheit om eigen kunstpraksis

Ferdigheiter

 • Eksperimentere med nye idear og metodar
 • Analysere eigen kunstnarleg arbeid og arbeidet til andre

Generell kompetanse

 • Forme individuell kunstnarleg uttrykk
 • Demonstrere evne til å utveksle synspunkt og erfaringar med andre gjennom gjeldande semester, samt dokumentasjon av kunstnarleg aktivitet

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Campus UiB.
Krav til forkunnskapar
Bestått ART100 "Introduksjon til kunstpraksis".
Tilrådde forkunnskapar
REF100 og emner frå metode/medium-emnegruppen.
Krav til studierett
Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst.
Arbeids- og undervisningsformer

Innanfor ART-modulane skjer utviklinga av arbeidet i nær dialog med hovudrettleiaren til studenten gjennom rettleiing, både individuelt og i grupper, som stimulerer utforsking og eksperimentering. Gruppekritikkar oppmuntrar studentar til å utvikle refleksjons- og analytiske ferdigheiter i forhold til arbeidet til medstudentane deira.

Studentane sender inn ein individuell semesterplan som skisserer mål og foreslåtte aktivitetar. Desse aktivitetane må samsvara med læringsmåla for modulen og må bli godkjente av hovudrettleiaren.

Sjølv om vektlegginga ligg på sjølvstendig utvikling, blir studentane oppmoda til å delta på førelesingar, presentasjonar, seminar og verkstader som er tilgjengelege. I tillegg til aktivitetane i rettleiargruppa møter studentane jamleg sin årsklasse gjennom semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking på planlagde møter med hovudrettleiaren, individuelt og/eller i grupper, som er skissert i rettleiaravtalen
 • Innlevering av individuell semesterplan
 • Vurderingsformer

  Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester.

  Mappen skal inneholde:

  • Semesterrapport; ei skriftleg redegjering for kunstnarleg utvikling gjennom gjeldande semester, samt dokumentasjon av kunstnarleg aktivitet
  • Munnleg semesteroppgave; ein 45-minutters samtale med hovudrettleiaren og ein annan intern sensur, som endar med at studenten får strukturert tilbakemelding på eigen arbeid og framgang
  Karakterskala
  Bestått / ikkje bestått.
  Vurderingssemester
  Vår.
  Emneevaluering
  Emnet evalueres hvert tredje år.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.
  Administrativt ansvarleg
  Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.