Innføring i havbruk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet tar sikte på å gi studentene en bred og allsidig innføring i styrt biologisk akvatisk produksjon. Hovedvekten vil bli lagt på intensive systemer med vekt på forhold som ivaretar organismenes krav til miljø for normal vekst og utvikling ut ifra en grunnleggende forståelse av organismenes forutsetninger for å holdes i kultur. Emnet fokuserer på biologiske problemstillinger knyttet til oppdrett av laksefisk, marine fiskearter, skjell, krepsdyr og alger. Integrert i dette belyses andre sentrale tema som miljøfaktorer med betydning for oppdrett og produksjonsplanlegging, utforming og drift av oppdrettsanlegg, fiskehelse, genetikk, avlsarbeid og internasjonal akvakultur. De obligatoriske øvelsene fokuserer på viktige forhold knyttet til styrt biologisk produksjon.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha en grundig forståelse av de biologiske utfordringene knyttet til oppdrett av laksefisk, marine fiskearter, skjell, krepsdyr og alger, med hovedvekt på kaldtvannsarter. Integrert i disse ferdighetene skal studentene ha innsikt i sentrale tema av stor betydning for oppdrett og produksjonsplanlegging, utforming og drift av oppdrettsanlegg, fiskehelse, genetikk og avl, samt internasjonal akvakultur. Gjennom semesteroppgaver skal studentene vise ferdigheter og kunnskap om sentrale spørsmål knyttet til akvatisk biologisk produksjon.

Mål

 • Oppnå en bred og allsidig oversikt over styrt biologisk akvatisk produksjon, med hovedvekt på intensive systemer for oppdrett av laksefisk, torsk og kveite.
 • Kunne gjøre rede for samspillet mellom artenes naturlige biologi (utvikling gjennom livssyklus, miljøkrav) og utforming av oppdrettsanlegg og produksjonsstrategier for fisk, skjell, krepsdyr og alger.
 • Ha grunnleggende kunnskap om organismenes krav til miljø for normal vekst og utvikling ut fra en forståelse av organismenes forutsetninger for å holdes i kultur.
 • Kunne gjøre rede for produksjon av akvatiske organismer i et internasjonalt perspektiv, herunder bl.a. ulike prinsipper, teknologier og artsgrupper i oppdrett.
 • Ha grunnleggende forståelse for forebyggende helsearbeid i produksjon av fisk, krepsdyr og skjell.
 • Kjenne prinsippene og metodene for avlsprogram på fisk, med vekt på det norske avlsprogrammet for laksefisk.
 • Få innsyn i praktiske forhold knyttet til produksjon av laks og marin fisk.
 • Oppnå en dypere forståelse av de økologiske forutsetningene for å holde fisk (egg, larver og yngel av laksefisk og marin fisk) i kultur.
 • Få innsyn i praktiske forhold knyttet til næringsutøvelse.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor (vidarekomne) og master. Studentar på masterprogrammet i biologi blir prioriterte.

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen (studie.bio@uib.no). Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnebeskrivinga, eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Obligatoriske emne i bachelorgrad i biologi, eller tilsvarande emne.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
MAR250 Innføring i havbruk (10 sp) overlappar 100% (utgått emnekode, er no BIO203 Innføring i havbruk).
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Studentar på masterprogrammet i biologi blir prioriterte.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesingar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatoriske skriftlege gruppeoppgåver.
 • Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten blei avlagt i. Obligatorisk undervisningsaktivitet må vere godkjend for å kunne ta eksamen.

  Vurderingsformer
  Mappeevaluering, som består av:
  • Skriftleg skuleeksamen (3 timar), utgjer 80% av endeleg karakter.
  • Skriftleg indiviuell oppgåve, utgjer 20% av total karakter.
  • Godkjende skriftlege gruppeoppgåver (obligatorisk aktivitet).
  Karakterskala
  Karakterskalaen A til F, der A er beste karakter og F er stryk/ikkje bestått.
  Vurderingssemester
  Skriftleg skuleeksamen både vår- og haustsemester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret, og karakteren for den individuelle skriftlege oppgåva (20%) frå det foregåande semesteret blir inkludert i den endelege karakteren.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret, og du finn den på nettsida til emnebeskrivinga eller på Mitt UiB.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.