Molekylær mikrobiologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med dette emnet er å gi en grundig innføring i molekylær mikrobiologi. Kurset er inndelt i 4 moduler med fokus på følgende tema:

 1. Molekylære adaptasjoner til ekstreme miljøforhold,
 2. Metabolsk og funksjonell diversitet,
 3. Økosystem og biogeokjemiske sykluser
 4. Bioteknologi og syntetisk biologi.

Studentene skal gjennomføre prosjektarbeid knyttet til modulene, bestående av:

a. planlegging og utføring av laboratoriearbeid,

b. analyse av -omics data,

c. analyse av nyere vitenskapelig litteratur

d. rapportering og diskusjon av eksperiment.

Resultatene fra prosjektarbeidene skal presenteres muntlig og skriftlig.

Emnet er primært for studenter på masterprogrammet i biologi, studieretning Mikrobiologi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

En student som har fullført emnet kan:

 • forklare hovedprinsipper for molekylære tilpasninger av mikroorganismer til ekstreme miljøforhold. 
 • beskrive karakteristiske egenskaper hos diverse fysiologiske grupper av mikroorganismer
 • identifisere metabolsk samspill blant mikroorganismer (i ulike økosystem)
 • forklare miolekylære verktøy for taksonomisk og fylogenetisk plassering av mikroorganismer
 • beskrive anvendelser av mikroorganismer

Ferdigheiter

Etter gjennomføring av emnet kan en student:

 • kultivere ulike fysiologiske grupper av mikroorganismer
 • identifisere metabolismeveier hos mikroorganismer basert på omics-data
 • utføre fylogenetiske analyser av mikroorganismer
 • Karakterisere enzymer fra ekstremofile mikroorganismer
 • planlegge, gjennomføre, og rapportere (muntlig og skriftlig) mikrobiologiske eksperiment
 • evaluere og diskutere mulige bioteknologiske anvendelser av mikroorganismer

Generell kompetanse

En student som har fullført emnet kan:

 • formidle fagstoff skriftlig og muntlig
 • finne, sammenstille og evaluere mikrobiologisk faglitteratur
 • forstå og diskuterer relevanser av mikroorganismer i samfunnet

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor og master

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
BIO214 Generell mikrobiologi eller GEOV245 Geomikrobiologi, eller eit tilsvarande emne.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
5 studiepoeng overlapp med BIO215 og 5 studiepoeng overlapp med BIO218 (gamle emne). Ta kontakt med studieseksjonen (studie.bio@uib.no) dersom du har teke BIO215 og/eller BIO218.
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning: 2 timer i uken i 8 uker

Laboratoriearbeid/seminar: 16 timer i uken i 4 uker

En dags obligatorisk feltkurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på labøvingar

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 påfølgjande semester etter godkjenninga

Vurderingsformer
I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
 • Laboratorierapport utgjer 50 % av karakteren
 • Muntleg presentasjon, utgjer 30 % av karakter
 • Poster-presentasjon, utgjer 20 % av karakter
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Berre i semester med undervisning.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.