Generell mikrobiologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i hovedgruppene av prokaryote mikroorganismer (bakterier og arkeer) og virus; deres systematikk, fysiologi og genetikk / molekylærbiologi. Energimetabolisme, regulering, genoverføring og mikrobiell diversitet / evolusjon er sentrale tema. Mikroorganismenes rolle i biogeokjemiske syklusar, bioteknologi og medisin blir også belyst.

Laboratoriekurset gjev ei innføring i grunnleggjande mikrobiologiske teknikkar og arbeidsmetodar som å anrike, dyrke, mikroskopere, isolere, karakterisere og identifisere mikroorganismar, samt genetisk analyse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har

 • oversikt over viktige hovedgrupper av bakterier og arkeer, og kjenner til deres spesielle biololgiske egenskaper, tilpasninger og habitater, samt evolusjonsmessige aspekter
 • oversikt over mikroorganismenes næringskrav, metabolisme og vekst
 • oversikt over mangfoldet av virus (fokus på bakterievirus?) og deira eigenskapar og replikasjon

Ferdigheiter

Studenten kan

 • bruke sterilteknikk og handtere ulike mikroorganismer på en sikker måte i laboratoriet
 • dyrke og isolere mikroorganismar
 • kunne identifisere mikroorganismer ved bruk av fysiologiske og genetiske metodar
 • kan behandle data frå mikrobiologiske eksperiment, og gjere naudsynte berekningar
 • kan presentere mikrobielle undersøkjingar/eksperiment skriftleg og munnleg

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende et presist fagspråk til å beskrive og diskutere tema knytt til mikrobiologi
 • demonstrere evne til å fungere individuelt og i samarbeid med andre under gjennomføring av laboratorieoppgaver

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Vidarekomne bachelorstudentar og masterstudentar

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
 • For biologistudentar: grunnleggjande emne i biologi (BIO100, BIO101, BIO102, BIO103, BIO104), molekylærbiologi (MOL100) og kjemi (KJEM100 / KJEM110).
 • For molekylærbiologistudentar: MOL200 Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering.
 • Ta kontakt med studieseksjonen (studie.bio@uib.no) dersom du får problem med å melde deg til emnet, men meiner du har forkunnskapskravet.

  Studiepoengsreduksjon
  5 SP overlapp med BIO215 og 5 SP overlapp med BIO218 (gamle emne). Ta kontakt med studierettleiar () dersom du har teke BIO215 og/eller BIO218.
  Krav til studierett
  For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.
  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisninga gis i form av førelesningar og laboratorieøvingar.

  Førelesningar: 4 timar pr. veke i 8 veker (totalt 32 timar)

  Laboratorieøvingar: 4 timar, 3 dagar i veka i 3 veker (totalt 36 timar).

  Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Obligatorisk oppmøte på laboratorieøvingar. Godkjent skriftleg laboratoriejournal. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 påfølgjande semester.
  Vurderingsformer
  Skriftleg digital eksamen(4 timar), utgjer 100% av total karakter.
  Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er skriftleg digital eksamen i både vår- og haustsemesteret. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil være klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.