Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi forståing av prinsipp for regulering av metabolske vegar i celler og organ

 

Innhald:

Emnet gir ein introduksjon til transport over membranar og signalomforming, eigenskap til protein og enzym og sukker og lipid biokjemi. Det vert vektlagd å gi ei djupare forståing for bioenergi og sentrale metabolske vegar. Organspesifikk metabolisme vert behandla gjennom utvalde eksempel, der det endokrine system vert særskilt omhandla.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • Kan gjere greie for basale prinsipp for folding av protein og korleis enzym verkar.
  • Kan skildre struktur til membranar, vegar for transport og prinsipp for signalomforming.
  • Kan skildre prinsipp for bioenergetikk i metabolske vegar
  • Kan gjere greie for sentrale metabolske vegar for omsetting av aminosyrer, karbohydrat og lipid og korleis desse vert regulert
  • Kan gjere greie for basale prinsipp i endokrin regulering av metabolismen
  • kan oppdatere sin kunnskap innan molekylærbiologi

 

Ferdigheiter

Studenten

  • Beherskar bruk av viktige omgrep innan bioenergetikk og metabolisme
  • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og framstille dette slik at det belyser ei problemstilling om metabolisme

 

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan formidle vitskapeleg litteratur gjennom vitskapleg skriving og munnleg presentasjon

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar

MOL100

KJEM110 eller KJEM109

KJEM130

Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon

MOL101: 5 SP

MOL301: 5 SP

FARM150: 5 sp

Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.
Arbeids- og undervisningsformer
En stor del av undervisningen innebærer "flipped classroom learning". Du ser på forelesningsmaterialet før du kommer til timen. Vi diskuterer det basert på tilbakemeldinger og spørsmål.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Semesteroppgåve - munnleg presentasjon av oppgåva er obligatorisk.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 semester. All obligatorisk aktivitet må vere godkjend før ein kan ta eksamen.

Vurderingsformer
Skriftleg eksamen, 4 timar. Enkel kalkulator tillat, i samsvar med fakultetets regler.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Fergal O'Farrell
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.