Biokjemi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane basale kunnskapar i biokjemi og molekylærbiologi for å kvalifisere studentane til vidare studium innan farmasi eller ernæring.. Studentane skal også få innsikt i eksperimentell molekylærbiologi og oversikt over bioteknologisk metodikk.

Læringsutbyte

Studentane skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar: Studentane..

 • Har brei kunnskap om grunnleggande strukturar, eigenskapar og metabolismen til karbohydrat, protein, lipid og nukleinsyrer
 • Har brei kunnskap om DNA-replikasjon, DNA-reparasjon, transkripsjon av RNA, RNA- spleising og prosessering, translasjon av mRNA
 • Har brei kunnskap om prinsippa for signalomforming og genregulering og kunne greie ut om utvalde eksemplar i detalj
 • Har brei kunnskap om energimetabolismen i celler
 • Kjenner til prinsippa for metodar for proteinreinsing og proteinanalyse
 • Kjenner til utvalde eksperimentelle biokjemiske, molekylærbiologiske og biomedisinske metodar

Ferdigheitar: Studentane..

 • Kan nytte fagleg kunnskap for å løyse biomedisinske problemstillingar knytt til underviste tema.
 • Kan utføre utvalde laboratorieanalysar og eksperimentelle analysar, og tolke dei oppnådde resultata

Generell kompetanse: Studentane..

 • Har innsikt i biokjemiske problemstillingar relevante for ernæring og farmasi
 • Kan planlegge og gjennomføre teoretisk gruppearbeid og praktiske laboratorieøvingar saman med medstudentar
 • Kjenner til relevante tryggingsbestemmingar når praktisk arbeid blir utført

 

 

 

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng (sp)

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Begynneremne for studenter på Bachelorprogram i ernæring og for studenter i andre studieår på Integrert masterprogram i farmasi.
Fagleg overlapp
MOL101: 10 SP, MOL200: 5 SP, MOL100: 5 SP
Studiepoengsreduksjon
MOL101: 10 SP, MOL200: 5 SP, MOL100: 5 SP
Krav til studierett
Integrert masterprogram i farmasi eller Bachelorprogram i ernæring
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesningar, studentaktive førelesingar, datakurs, laboratoriekurs og kollokviar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i data-, tryggleiks- og laboratoriekurs er obligatorisk. Laboratorieprosedyrar må utførast

tilfredsstillande. Laboratoriejournalar må verte godkjend før studentane kan ta eksamen. Studentane vert oppmoda om å ta del i førelesingar og kollokvium.

Vurderingsformer

4 timars skriftleg eksamen. 

 

Karakterskala
A-F 
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Litteraturlista vert publisert 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.
Hjelpemiddel til eksamen

Alle kalkulatorar i samsvar med ahref="www.uib.no/student/92511/hjelpemidler-%C3%A5-eksamen#kalkulatorer"> modell oppført i UiB sine reglar

 

Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk

Programansvarleg

Programutval for ernæring

Programutval for farmasi

Administrativt ansvarleg
Institutt for biomedisin