Forskingspraksis i biologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

 • Gjennom Forskningspraksis i biologi får studentene praktisk erfaring med forskning som prosess og arbeidsmetode.
 • Studentene tilegner seg relevant faglig kunnskap og ferdigheter og bygger samtidig faglig identitet og rolleforståelse.
 • Gjennom å delta i forskning utvikler studentene en bedre forståelse for forskningens egenart og forskningens bidrag i samfunnet

Innhold:

Studenten vil, under veiledning av en vitenskapelig ansatt ved BIO, gjennomføre en praktisk forskningsoppgave. Praksisoppgaven kan være frittstående eller del av et pågående forskningsprosjekt, og den kan gjennomføres selvstendig eller i samarbeid med andre studenter. Oppgaven kan være metodisk, empirisk, analytisk, eller teoretisk.

Studenten vil få kjennskap til forskningsprosessen (veien fra hypotese eller et forskningsspørsmål via studiedesign, datainnsamling, analyse, tolking, og presentasjon av resultatene) og vil får praktisk erfaring med to eller flere av trinnene i denne prosessen (for eksempel datainnsamling, datasammenstilling, og skriving av felt- eller lab-rapport).

Studentene deltar i felles samlinger, arbeidsverksted, og en postersesjon der de utvikler ulike faglige og overførbare ferdigheter.

Det finnes en kort oversikt over potensielle oppgaver her: mitt.uib.no/courses/23588 (merk at mulige oppgaver er ikke begrenset til denne listen).

Omfanget av kurset er totalt ca. 250 timer inkludert obligatoriske aktiviteter samt planlegging, gjennomføring, rapportering, og presentasjon av resultater fra prosjektet.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten

 • har praktisk erfaring med biologisk forskning som prosess og arbeidsmetode
 • kan forklare prinsippene bak og formålet med de forskningsaktivitetene som inngår i prosjektoppgaven
 • har praktiske ferdigheter i noen av fagfeltets vitenskapelige metoder
 • kan plassere egne data og funn i en faglig kontekst

Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, og rapportere resultater fra en definert forskningsoppgave i henhold til fagets standarder
 • kan finne, sammenfatte og bruke litteratur og annen fagkunskap som er relevant for et definert faglig prosjekt
 • har kjennskap til hvordan resultatene i prosjektoppgaven kan tolkes og vurderes
 • kan vurdere egne resultater opp mot oppdatert faglig kunnskap innenfor fagfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • utvikler forståelse for forskningens egenart og forskningens bidrag i samfunnet
 • utvikler faglig identitet og rolleforståelse
 • kan samarbeide med andre i et forskningsfelleskap
 • kan rapportere eget arbeid og resultater etter en standardisert mal
 • kan lage og presentere en faglig poster

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

BSc, MSc

Undervisningssemester

Høst og vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret og torsdag i vek 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke etter fristen.

For å gjennomføre emnet må studenten sjølv avtale forskingspraksisprosjekt med ein av dei vitskaplege tilsette ved institutt for biovitskap. Det er studentens sitt ansvar å finne en veileder og avtale et prosjekt (sjå obligatoriske arbeidskrav). Ta kontakt med en relevant vitenskapelig tilsett eller studie@bio.uib.no for hjelp til å finne ei oppgåve og veileder. Du kan melde deg til emnet, og møte på oppstartsmøtet før du har funne veileder.

Tidspunkt for første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Obligatoriske emne i bachelorgrad i biologi, eller tilsvarande emne.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er opent for studentar som går på eit studieprogram knytt til Institutt for biovitskap.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Oppstartseminar om Forskningspraksis i biologi
 • Midtsemestermøte og diskusjoner
 • Selvstendig arbeid med en forskningsoppgave under veiledning av en vitenskapelig ansatt ved BIO. Praksisoppgaven avtales med veileder, og kan bestå av labarbeid, feltarbeid eller annet som er relevant for den aktuelle oppgaven.
 • Deltagelse på poster-workshop og presentasjon av praksisarbeidet som en poster.
 • Skrive en bloggpost.
 • En skriftlig rapport etter fastsatt mal. Formatet på det faglige produktet som er del av rapporten avtales med veileder, og kan for eksempel være en feltrapport, labrapport, et dokumentert datasett, eller en full vitenskaplig rapport
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Finne veileder og avtale prosjekt. Fylle ut BIO299-avtale sammen med veileder og levere denne på Mitt UiB innen følgende frister: 1. februar (for vårsemesteret) og 1. september (for høstsemesteret)
 • Obligatorisk deltaking på eit forskingsprosjekt.
 • Obligatorisk oppmøte på seminarer, kursmøter
 • deltagelse på poster-verksted
 • presentere poster på poster-presentasjon
 • Vurderingsformer

  Studenten leverer en mappe etter oppsatt mal. Mappen består av en rapport etter oppsatt mal, that includes:

  • Prosjektbeskrivelse (5%)
  • Et vitenskaplig produkt som dokumenterer resultatene av forskningspraksisprosjektet. Formatet på rapporten tilpasses prosjektets behov, og avtales med veileder (60%).
  • En poster (10%)
  • Tilbakemelding på poster og posterpresentasjon (10%)
  • En bloggpost (10%)
  • En oversikt over arbeidstimer (5%)

  Den faglige veilederen gir karakter på det vitenskaplige produktet i samråd med kursansvarlig. Resten vurders av kursansvarlig. Mappen og de individuelle punktene er gyldige i tre semester.

  Karakterskala
  A - F
  Vurderingssemester
  Det er innlevering av mappe kvart semester.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programstret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Vigdis Vandvik
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap ar det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.