Biostatistikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir en praktisk innføring i statistisk modellering og grafisk framstilling av data gjennom bruk av det statistiske programmeringsmiljøet R. Hovedfokus er på univariate modeller, men det gis også en enkel oversikt over ordinasjon. Emnet gir kunnskap om når og hvordan man anvender ulike statistiske modeller avhengig av type design og type data.

Læringsutbyte

Etter kurset skal studentene:

 • Ha praktiske ferdigheter i statistisk modellering, modellseleksjon og hypotesetesting.
 • Vite når og hvordan man anvenderlineære modeller (lm), lineære blandet effekt modeller (lme), generaliserte lineære modeller (glm) og generaliserte lineære blandet effekt modeller (glmm), overlevelsesanalyse, samt ha en enkel oversikt over ordinasjonsmodeller.
 • Skal kunne lage en grafisk framstilling av resultater hvor idealet er åbåde kunne se rådata og hvordan en valgtstatistisk modell passer til disse.
 • Skal vite hvorfor p-verdier må vurderes i sammenheng medeffekt-størrelser.
 • Skal kunne beherske programmeringsspråket R.

 

 

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen (studie.bio@uib.no). Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Bachelor i biologi eller tilsvarende. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biovitenskap.
Tilrådde forkunnskapar
STAT101 Elementær statistikk, BIO300A Akademisk skriving (kan takast parallelt med BIO300B).
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga og at du oppfyller forkunnskapskrava.
Arbeids- og undervisningsformer
 • 20 timar med forelesingar (teori).
 • 12 timar i datalab (praktiske øvingar).
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Oppmøte på forelesingar.
 • Datalabøvingar.
 •  

  Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i 4 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt i. Obligatorisk undervisningsaktivitet må vere godkjend for å kunne ta eksamen.

   

  Vurderingsformer
  Mappevurdering.
  Karakterskala
  A-F, der A er den beste karakteren, og F er stryk.
  Vurderingssemester
  Haust. I semester utan undervisning blir eksamen arrangert tidleg i semesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.