Fiskeåtferd

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnets mål er å gi økt forståelse av fiskeatferdens organisasjon og funksjon samt kunnskaper om hvordan atferd kan kvantifiseres og analyseres. Undervisningsformen er kollokvier, der utvalgte tidsskriftsartikler og monografier vedrørende fiskeatferd gjennomgås. Atferdens genetiske basis, motivasjon og ontogeni vil bli behandlet. Fiskens ulike reaksjoner på stimuli blir gjennomgått sammen med de viktigste sansene. Det vil bli lagt vekt på å belyse atferdsøkologiske aspekter ved furasjering, reproduksjon, stimdannelse og romlig dynamikk, spesielt atferdsforskjeller mellom individer og populasjoner.

 

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • Definere og forklare sentrale begreper og teorier innen etologi og akvatisk atferdsøkologi
  • Beherske grunnleggende teknikker for å analysere og kvantifisere atferd
  • Relatere proksimate og ultimate mekanismer
  • Forklare kognitive prosesser og betydningen av disse for fiskens atferd og velferd
  • Ha en grunnleggende forståelse for hvordan atferden utvikler seg i løpet av ontogenien og læringens betydning, samt konsekvensene for havbeite og fangstbasert akvakultur
  • Demonstrere kunnskap om forbindelsen mellom atferden hos enkeltfisk, interaksjoner mellom individer, selvorganisering, kollektiv atferd og romlig og temporal dynamikk av fiskepopulasjoner
  • Analysere vitenskapelige publikasjoner om fiskeatferd og ved konstruktiv kritikk kunne vurdere realismen av ulike fortolkninger av feltobservasjoner og eksperimentelle resultater

 

Undervisningssemester

Vår. EMNET BLIR IKKJE UNDERVIST VÅR 2024.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veke 3.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen (studie.bio@uib.no). Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Bachelor i biologi eller tilsvarande. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biovitenskap. Studentar på integrerte 5-årige masterprogram må ha oppnådd minimum 180 studiepoeng for å få opptak til emnet.
Tilrådde forkunnskapar
BIO213 Marin økologi, miljø og ressursar , BIO280 Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi.
Studiepoengsreduksjon
Det er 10 sp fagleg overlapp med MAR337 (utgått emne).
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga og at du oppfyller forkunnskapskrava.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten må halde minst eitt seminar over deler av pensum.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må vere godkjend for å kunne ta eksamen. Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt i.

Vurderingsformer
Munnleg eksamen
Karakterskala
Karakterskalaen A til F, der A er beste karakter og F er stryk/ikkje bestått.
Vurderingssemester
Det er munnleg eksamen kvart semester. I semester utan undervising blir eksamen arrangert tidleg i semesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.