Innføring i programmering

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gjev innføring i programmering. Studentane skal læra å skriva enkle program og forstå grunnleggjande omgrep i eit moderne programmeringsspråk, blant anna variable, tal- og tekst-operasjonar, val- og løkkestrukturar, funksjonar, iterasjon, samlingsstrukturar, filer, klassar og elementære prinsipp for objekt-orientering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale omgrep innan programmering og korleis desse vert realisert i eit moderne programmeringsspråk.
 • har kjennskap til datamaskinen sin virkemåte, eksekvering og datalagring.

Ferdigheit

Studenten

 • har erfaring med bruk av programmeringsomgrep og programmeringskonstruksjonar.
 • har erfaring med verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program.
 • kan utforme enkle program som handterer ulike type data.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
 • DIGI111 (2,5 sp)
 • INF100 (10 sp)
 • INF109 (10 sp)
 • MIX101 (10 sp)
 • INFO132 (10 sp)
 • INF620 (5 sp)
 • INF621 (5 sp)
 • Krav til studierett
  Ope for studentar med studierett ved UiB.
  Arbeids- og undervisningsformer
  Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 4 timar data-lab i 14-16 veker).
  Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • 3 hovudinnleveringar som må godkjennast.
 • 7-8 temainnleveringar, der 80% må godkjennast.
 • Oppgåvene er gyldige i fire semester etter det semesteret dei har vorte godkjende. Gyldige obligatoriske arbeidskrav er ekvivalente med obligatoriske arbeidskrav på INFO132.

  Vurderingsformer
  4 timar karaktersett skriftleg eksamen.
  Karakterskala
  Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).
  Vurderingssemester

  Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

   

  Studentar på bachelorprogrammet i informasjonsvitskap, medie- og interaksjonsdesign, eller årsstudiet i informasjonsvitskap som har gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet frå DATA110 kan ta ordinær eksamen i INFO132.

  Avgrensninga i talet på vurderingsforsøk (Studieforskrifta §6.8) gjeld samla for emna DATA110 og INFO132.

  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.