Datahenting

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir innføring i henting av data frå nett og handtering av vanlege format for nedlasting som rekneark, csv, xml og json. Det blir gitt ei kort innføring om binære data og dessutan teiknsett.  Studentane skal lære å henta data frå rekneark, nettsider og API ved hjelp av programmeringsspråket Python

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • Har grunnleggjande kunnskap om innhenting av data frå nett
 • Har grunnleggjande kunnskap om vanlege format for dataoverføring. Under dette xml, json, csv og xlsx
 • Har kjennskap til Pythons modular for handtering av ulike dataformat
 • Har kjennskap til binære filer
 • Har kjennskap til teiknsett for tekstdata

Ferdigheit

Kandidaten

 • Kan handtera vanlege format for nedlasta data vha Python
 • Kan henta data frå API vha Python
 • Kan utføra enkel skraping frå nettsider vha BeautifulSoup og Python

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
DATA110 eller tilsvarende
Studiepoengsreduksjon
INFO215 (5 sp)
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar, labøvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 2 timar datalab i 6 veker). 
Obligatorisk undervisningsaktivitet

1 Obligatorisk innlevering som må godkjennes.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i to semester etter godkjenning.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

Karakterskala
Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet.