Samfunnskunnskapsdidaktikk 2

Årsstudium

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Fagdidaktikken handlar om kva eit skulefag er, har vore og kan vere og korleis læraren kan presentere og planleggje faget slik at elever med ulike føresetnader og behov kan tileigne seg faget sitt kunnskapstilfang innanfor dei ramane som skulen er underlagt. Dette føreset at læraren har solide kunnskapar og dugleikar innanfor det fagdidaktiske feltet.

Samfunnskunnskapsdidaktikk hentar sine perspektiv dels frå dei samfunnsvitskaplege faga, dels frå pedagogikk og dels frå det tankegodset som læreplanane er tufta på. Det handlar om kunnskapar og dugleikar som elevane treng for å kunne fungere i samfunnslivet, men også om kunnskapar og dugleikar som legg grunnlaget for vidare studiar.

Undervisninga i DIDASAK2 skal bidra til å vidareutvikle studentane sin evne til kritisk refleksjon omkring sentrale, fagdidaktiske spørsmål. 

Undervisninga skal bidra til at studenten vidareutviklar sine kunnskapar om og i fag, samt lærer å planleggje, gjennomføre og vurdere kvaliteten på undervisninga og på elevane sine læreprosessar og læringsresultat.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har inngående kunnskapar om

  • korleis elevar si tenking om sosiale tilhøve utviklar seg
  • faget sin funksjon i samfunnet med særleg vekt på demokrati og globalisering

Ferdigheiter

Studenten kan:

  • drøfta ulike tilnærmingar til undervisning i samfunnskunnskap
  • vurdera læremiddel fagleg og fagdidaktisk i samfunnskunnskap
  • formulera siktemål med undervisninga i samfunnskunnskap med utgangspunkt i forsvarlege tolkingar av læreplanane, og med utgangspunkt i perspektiv på globalisering, demokrati og politisk danning planleggja og gjennomføra undervising

Generell kompetanse

Studenten kan

  • vidareutvikla fagdidaktisk dugleik som grunnlag for å velje og for å vurdere arbeidsmåtar, lærestoff og oppgåveformer
  • utvida sin kapasitet i å bruka og kritisk vurdera ulike læremidlar som ledd i undervisninga i samfunnskunnskap
  • oppdatera og fornya eigen fagdidaktisk kompetanse

Studiepoeng, omfang

7,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Samfunnskunnskapsdidaktikk 2 (DIDASAK2) byggjer samfunnskunnskapsdidaktikk 1 (DIDASAK1) og greidd praksis frå første semester med praktisk-pedagogisk utdanning.
Studiepoengsreduksjon
SAKDI111 (5 sp)
Krav til studierett
Emnet er reservert studentar på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
Arbeids- og undervisningsformer

Fagdidaktikken skal relaterast til praksis i skulen.

Undervisninga vert organisert som førelesningar, seminar og verkstadsorientert arbeid i konsentrerte periodar før og etter praksis. IKT vert tatt i bruk for å skape nye arenaer for samarbeid og utveksling av tekster. Det vert stilt krav til studentane om dokumentasjon og/eller framlegging av eige arbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk deltaking på 80% av undervisninga.
Vurderingsformer

4-timers skoleeksamen.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB. Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær kan også studenter med følgende reslutat melde seg:

  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

Litteraturliste

Pensum tilsvarer ca. 375 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.