Fantastiske Data

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Data finnes overalt og er en forutsetning for og samtidig et produkt av alle digitale teknologier, dingser og tjenester -fra sosiale medier til nettbutikker, treningsklokker, tingenes internett og kunstig intelligens. Data er like viktig for disse som oksygen er for mennesker.

Men, hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til? Målet med kurset er å gi deltakerene grunnleggende kunnskap i hva data og digitalisering gjør med oss og samfunnet vi er del av, hva slags teknologi som ligger bak og hva du selv kan gjøre for å få en hånd på rattet.

Deltakerne vil også tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter for å utføre kritisk tenkning over datas roller i samfunnet. Innhold i kurset inkluderer tema relatert til hva er data, digitalisering, datafisering, data livssyklusen, og «data literacy».

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten kan

  • forklare hva digitalisation og datifisering er
  • forklare hva data er og hvor de kommer fra
  • forklare egenskaper ved forskjellige typer data
  • beskrive datas livssyklus

Ferdigheiter
Studenten kan

  • identifisere data i hverdagen
  • identifisere bruksområder for data
  • utføre kritisk tenkning over rollen til data i samfunnet

Generell kompetanse
Studenten kan

  • forklare betydningen av data i samfunnet
  • forklare «data literacy»
  • forklare betydningen av data for ulike interessenter

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

2,5studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst/Vår
Studiepoengsreduksjon
INFO100 - Innføring i informasjonsvitskap
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett ved UiB
Arbeids- og undervisningsformer

Kurset gjennomføres nettbasert over syv uker. Kurset er organisert med ulikt digitalt læringsmateriell og aktiviteter, to synkrone digitale forelesninger. Hver uke i denne perioden vil deltakerene arbeide med oppgaver knyttet til det enkelte tema.

Undervisningsformene er organisert som nettbaserte forelesinger, digitale læringsressurser og aktiviteter. Hver modul har en læringsressurs (pensum), en obligatorisk quiz og en obligatorisk oppgave.
Læringsmateriellet er en blanding av digitale læringsressurser, artikler og videoer som forklarer konsepter og modeller.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For hvert tema vil det være en obligatorisk quiz, og en obligatorisk oppgave om sentrale tematikker.

Obligatoriske quizer og aktiviteter er bare gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer
Emnet er bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjenomført og godkjend av faglærar.
Karakterskala
Bestått/ikke bestått
Vurderingssemester
Vår og haust, obligatoriske aktiviteter må gjennomføres samme semester som undervisningen blir gjennomført.
Litteraturliste

Liste med litteratur utgjør artikler, samt annet digitalt læringsmateriell som blir publisert som ressurs til hver modul.

Emneevaluering
Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem
Programansvarleg
Centre for the Science of Learning and Technology (SLATE)
Emneansvarleg
Centre for the Science of Learning and Technology (SLATE)
Administrativt ansvarleg
Det psykologiske fakultet