Innføring i informasjonsvitskap

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

INFO100 skal gi ei grunnleggjande innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og denne teknologien sin plass i samfunnet. Emnet skal også gi ei grunnleggjande innføring i informasjonsvitskaplege problemstillingar, teoriar, og teknologiar. Det skal og gi aktuelle døme på informasjonsvitskapleg forsking og forskingsmetode. I emnet inngår også arbeid med laboratorieoppgåver som gir dei første røynsler med praktisk arbeid med sentrale typar IKT-verktøy.

Emnet kan kort seiast å dekkje følgjande tre område:

 1. Grunnleggjande informasjons- og kommunikasjonsteknologi, blant anna datamaskinen og programvara si oppbygging og virkemåte, nettverk og databasar, informasjonssystem og brukargrensesnitt.
 2. Samfunnsperspektiv på IKT, til dømes spørsmål om personvern, etikk, sårbarheit- , sikring og IKT-politikk.
 3. Aktuelle døme på informasjonsvitskapleg forsking, informasjonsvitskaplege problemstillingar og informasjonsvitskapleg forskingsmetode.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan hovudtrekka i det teoretiske og teknologiske grunnlaget for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
 • har ei grunnleggjande forståing av einskilde informasjonsvitskaplege problemstillingar og forsking.
 • har ei grunnleggjande forståing av rolla til IKT i samfunnet.

Ferdighet

Studenten

 • kan bruke utvalte IKT-teknologier og -verktøy
 • kan delta i visse praktiske IKT-prosjekt, til dømes med med vevutforming ("web design").
 • kan drøfte IKT, IKT-bruk og IKT si rolle i samfunnet på ein kritisk måte.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
INFO100 gir 5 studiepoeng i reduksjon når det blir tatt saman med DIKULT100. INFO100 overlappar også med dei gamle emna INFO001 og HUIN100. INFO100 overlapper 2,5 sp mot DIGI110.
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar ved UiB
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i 11-14 veker). Det vert forventa at studentane sjølve organiserer kollokvium.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatoriske innleveringar av laboppgåver (80%), som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

  Vurderingsformer

  Skuleeksamen, 3 timar

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

  Karakterskala
  Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet.