Matematikk for økonomer

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset skal gjera studentane i stand til betre å møta dei krav som vert stilt til matematikk som ein står overfor i andre økonomikurs.

Kurset begynnar med ei innføring i elementær algebra, likningar og funksjonar av ein variabel. Kurset held så fram med derivasjon og kontinuitet og implisitt derivasjon. Vidare studerer ein finansmatematikk og maksimums- og minimumsproblem. Så følgjer ei innføring i integralrekning og presentasjon av funksjonar av fleire variablar samt derivasjon av implisitt gitte funksjonar. Kurset vert avslutta med optimeringsproblem for funksjonar av fleire variablar og maksimering og minimering med sidevilkår (Lagranges metode).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere greie for kontinuitetsomgrepet, derivasjon med éin og med fleire variablar, samt implisitt derivasjon.
 • kan gjere greie for enkel integralrekning
 • forstår korleis ein brukar geometriske rekker og veit kva elastisitetar tyder.
 • forstår optimeringsproblem for funksjonar av fleire variablar og maksimering og minimering med sidevilkår (Lagranges metode).

Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytta elementær algebra med likningar og funksjonar av éin variabel, inklusive eksponensialfunksjonar og logaritmar.
 • kan nytta derivasjon, implisitt derivasjon og rekne med elastisitetar
 • kan nytta finansmatematikk, geometriske rekker og løyse maksimums- og minimumsproblem.
 • kan formulera enkle økonomiske problem matematisk, løysa desse og tolka resultata.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
MAT101: 7 studiepoeng, MAT105: 7 studiepoeng, MAT111: 5 studiepoeng.
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar og seminar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

1 obligatorisk innleveringsoppgåve må vere godkjend for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi må delta på obligatoriske seminar og levere to obligatoriske oppgåver som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk. Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
 • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
 • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
 • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.