Befolkningsutvikling, økonomisk vekst og trygdesystemet

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir ei praktisk innføring i overlappande generasjonsmodellering, ved hjelp av rekneark. OLG-modellar gir eit rammeverk for å analysere konsekvensane av at fleire eldre mottek trygde-, pensjons- og helseytingar i framtida.

Tema:

Sosialforsikring

 • Introduksjon
 • Fondsbaserte system og løpande finansiering (pay-as-you-go)
 • Offentlig gjeld og løpande finansiering

Offentlig gjeld

 • Gjeld i ein OLG-modell
 • Offentlig gjeld og sosialforsikring
 • Kven betalar for auka gjeld?

Dynamisk insidens av ein skatt på kapital

 • Insidens i partiell og generell likevekt
 • Komparativ statisk analyse
 • Dynamisk analyse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • Kan gjere greie for viktige dynamiske makrosamanhengar og korleis desse kan handsamast ved hjelp av overlappande generasjonsmodellar.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • Kan ta i bruk overlappande generasjonsmodellar og løyse slike modellar numerisk.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Uregelrett
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi, Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar og øvingar.

Det vil vere praktiske dataøvingar til kvar av delane i kurset.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen obligatoriske arbeidskrav
Vurderingsformer

Heimeoppgåve med karakter.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret.

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiBs studieforskrift § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til Studieveileder.econ@uib.no.

Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.