Økonometri II

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Eit viktig siktemål med kurset er å gå gjennom økonometriske modellar og metodar som er mykje brukt i hovudoppgåver, men som ikkje er dekka i introduksjonskurset (ECON340). I kurset blir det gjennomgått kva ein kan oppnå med å ta i bruk dei respektive modelltypane, og kva for estimatorar som må nyttast. Statistikkprogrammet Stata blir brukt til praktiske døme.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Forståing for korleis det kan gjerast kausale slutningar basert på eksperimentelle og ikkje-eksperimentelle data med relevante økonometriske metodar
 • Forståing for metodar som OLS, IV/2SLS, differanse i differansar og regresjonsdiskontinuitet
 • Forståing for metodar for diskret valg
 • Forståing for paneldatametodar

Ferdigheiter

 • Kunne handsame og analysere data i statistikkprogrammet Stata med relevante metodar som OLS, IV og 2SLS, regresjonsdiskontinuitet, diskret val og paneldataestimatorar
 • Kunne rapportere resultat på en oversiktlig og forståelig måte

Kompetanse

 • Kunne kritisk vurdere empiriske analyser i forskingsartiklar og andre publikasjonar
 • Kunne gjennomføre egne empiriske analyser som viser forståing for moglegheiter og avgrensingar.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Uregelmessig
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi, Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ein obligatoriske innlevering som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

 

 

Vurderingsformer
4 timar skriftleg eksamen
Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester
Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.