Eksperimentell økonomi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset introduserer deg til eksperimentell metode i økonomifaget. Her lærer du eksperimentelle metode først og fremst ved å gjøre et eksperiment, alene eller sammen med noen av dine medstudenter. Dere må utføre eksperimentet, skrive en rapport og presentere resultatene for de andre studentene på kurset. I kurset møter du sentrale eksperimenter innenfor eksperimentell økonomi. Du vil også møte tankemåter til klassiske økonomer som Adam Smith og David Hume.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten kan

 • gje ein oversikt over eksperimentell metode innanfor økonomifaget inkludert historisk utvikling av ulike type eksperiment tradisjonar som markedseksperimenter og adferdsøkonomi.
 • gjere greie for etikken som ligg bak økonomiske eksperimenter. Stikkord er: deltaking basert på frivillighet, anonymisering og «ikkje lyg for deltakarane» reglen.
 • gjere greie for kjernen i den eksperimentelle metode som randomisering og hypotesetesting.

Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • gesigne et eksperiment med kontroll og behandling.
 • gjennomføre et økonomisk eksperiment.
 • rapportere, analysere og drøfte resultantane av et eksperiment.
 • presentere resultantane frå et eksperiment.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

 Master

Undervisningssemester

Ujamnt
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Bachelor i samfunnsøkonomi eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør). Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.
Arbeids- og undervisningsformer
18 førelesningar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatorisk deltaking på klasseeksperiment
 • Presentasjon av eksperimentrapport
 • Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig inneverande semester.

  Vurderingsformer

  Mappevurdering med samla vurdering basert på følgjande:

  • Eksperimentrapport, individuell eller i gruppe (50 poeng)
  • Individuelt essay (50 poeng)

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

  Karakterskala
  Bokstavkarakterar A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret.

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiBs studieforskrift § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til Studieveileder.econ@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Hjelpemiddel til eksamen
 • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
 • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
 • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.