Energi frå havvind del 1

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir en introduksjon til utvalgte emner som er relevante for utnyttelse av havvind som energikilde. Emnet gir studentene grunnleggende innsikt i vindfeltet over hav og hvordan vindenergien energien kan bli utnyttet. Videre diskuteres utfordringene knyttet til vindturbiner i bølger. Sentrale tema som dekkes er:
 • Historien og fremtidig utvikling av havvindenergi.
 • Grunnleggende meteorologi for havvind, inklusive måleteknikker og analyse av vindfelt.
 • Vindturbiners aerodynamikk. Impulsteori, vingeprofiler.
 • Karakteristikken til vindturbiner og vindparker.
 • Beskrivelse av bølger i havet. Bølgespektra og bølgestatistikk.
 • Introduksjon til bølgelaster på fundamenter.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har grunnleggende kunnskap om

 • karakteristikkene til det marine atmosfæriske grenselag og teknikker for analyse av vindfelt.
 • aerodynamiske prinsipper for utnyttelse av vindenergi
 • havbølgers kinematikk og dynamikk
 • prinsippene for beregning av bølgelaster på enkle marine konstruksjoner

Ferdigheiter

Studenten kan

 • estimere vertikale vindprofiler i den lavere del av det atmosfæriske grenselag og utføre statistisk analyse av vindfeltdata
 • bruke grunnleggende impulsteori for å estimere effekt fra en vindturbin
 • beskrive irregulære havbølger med lineær teori
 • estimere bølgelaster på enkle marine konstruksjoner.

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår de grunnleggende prinsippene som benyttet for å estimere effektuttak fra og laster på havvindturbiner
 • kan stille kritiske spørsmål til antagelser som benyttes og resultater som oppnås.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
MAT212, PHYS113, MAT131 er anbefalt
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett ved Detmatematisk-naturvitskaplege fakultet på enten 2-årig masterprogram i energi eller det integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) når ein har komt på masternivå.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, gruppeøvingar og obligatoriske oppgaver

Forelesninger: 4 timer i uken over 5- 6 uker, eller i en mer konsentrert tidsperiode. Total ca. 24 forelesningstimer.

Ca. seks øvinger knyttet til foreleste tema

Ett prosjekt / gruppearbeid som inkluderer gjennomgang av litteratur som dekker flere av de foreleste tema.

Presentasjon av prosjekt / gruppearbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Alle øvinger / prosjektarbeid og presentasjon må være godkjent for å gå opp til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga. Prosjektoppgave må være presentert og innlevert innen oppgitt dato.
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen, 4 timer.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret. Aktuell litteratur

Nielsen (2021) "Lecture Notes on Offshore wind energy". Preliminary version.

Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. I utgangspunktet vil referansegruppe bli brukt årlig.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator er tillatt, i samsvar med modeller angjeven i fakultetet si reglesamling.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna som inngår.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar på studieveileder@ift.uib.no.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskapelege fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.