Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi ei vidare innføring i feltet engelsk fagdidaktikk og bidra til ei funksjonell integrering av fagdidaktisk teori og praksis med vekt på kritisk refleksjon rundt engelsk som undervisningsfag, didaktiske problemstillingar og undervisningspraksis i faget.

Innhald:

Studiet tar opp og drøftar fagdidaktiske problemstillingar innanfor tema som språk, tekst, kultur, kompetanse og danning, tilrettelegging for læring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten har

  • innsikt i språk, tekst og sjanger og kan sjå desse i eit kulturperspektiv
  • innsikt i engelsk som danningsfag og ferdigheitsfag

Ferdigheiter:

Studenten kan

  • lage undervisningsopplegg der arbeidsformer og innhald er knytt til grunnleggjande ferdigheiter og reflekterer innsikt i læringsprosessar i engelskfaget
  • gjere greie for kjenneteikn på elevar sin kompetanse i engelskfaget, vurdere og dokumentere elevar si læring
  • gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevar kan vurdere og reflektere over eiga læring og faglege utvikling
  • bruke fagdidaktisk teori til å vurdere og reflektere kritisk rundt eiga og andre si undervisning

Generell kompetanse:

  • Studenten kan uttrykkje seg munnleg og skriftled på engelsk innan fagfeltet

Studiepoeng, omfang

Emnet ENGDI111 har eit omfang på 5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Haust

7. semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tek faget som fag II.

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar
Minimum 60 studiepoeng i engelsk på 100-nivå i lingvistikk og litteratur, 5 studiepoeng engelsk fagdidaktikk, og 75 studiepoeng i fag I, inkludert 10 studiepoeng fagdidaktikk.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Opptak til integrert lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesing: Totalt 12 timar fordelt på seks veker.

Seminar: 2

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å gå opp til eksamen må studentane ha levert ein skriftleg tekst som presenterer eit undervisningsopplegg og drøftar det i lys av fagdidaktisk teori. Teksten skal ha eit omfang på minimum 2 sider. I tillegg må studentane ha delteke på eit seminar der dei gjev tilbakemelding på kvarandre sine tekstar i responsgrupper.

Det er 80% oppmøteplikt på førelesningane.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Munnleg eksamen sett saman av ein førebudd presentasjonsdel og ein samtaledel. Studenten må leggje ein disposisjon for presentasjonsdel inn i Mitt UiB seinast ei veke før eksamen. Studenten får 15 minutt av totalt 30 til presentasjonen sin. Munnleg eksamen vert halden på engelsk. Munnleg eksamen kan bli digital.

Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav. Det er anbefalt at studentar fullfører vurdering i det same semesteret dei følger undervisning.
Litteraturliste

Pensum utgjer omlag 350 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.01 for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emnet skal evaluerast kvart tredje år, i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.