Philosophy of the Social Sciences

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet forsøker å formulere og klargjere de grunnleggende forutsetninger av de metodene som brukes i samfunnvitenskapene. Kurset kan inneholde både uformelle komponenter (e.g., undersøkelser av "the comparative method", "the case study method", studier av metodologisk individualisme, interpretivisme, relativisme, etc.) samt formelelementer (begreper fra probability theory, statistikk, Bayesianism, decision theory, game theory, formal epistemologi, etc.) Kurset kan organiseres enten som et oversikt av flere teorier og metoder eller det kan fokusere på kun ett eller et par temaer. FIL248 skal gi studentane en dyp forståelse av viktige grunnomgrep, argument og posisjonar involvert i metodene som brukes i samfunnvitenskapene. Hovudvekta ligg på tema i samtidsfilosofien, men det kan ofte vere aktuelt å ta utgangspunkt i filosofiske verk og posisjonar frå eldre tider. Etter fullført emne skal studentane vere i stand til å vurdere og formidle sentrale teoriar og problemstillingar innanfor metodene brukte i samfunnvitenskapene og sjå relevansen av desse i andre samanhengar. Emnet skal gi grunnlag for vidare studiar i filosofi på bachelornivå.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

  • ha god kjennskap til viktige grunnomgrep, argumenter og posisjonar i metodene og teoriene som brukes i samfunnvitenskapene

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • identifisere sterke og svake sider ved ulike posisjonar i forbindelse med de metodene og teoriene som brukes i samfunnvitenskapene
  • identifisere relevante argument og prinsipp i epistemologi (til dømes 'the closure principle')

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

  • å lese epistemologiske artiklar og bøker på eit relativt høgt fagleg nivå

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skole. Emnet kan også vere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Haust i oddetalsår

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Bestått ex.phil. og ex.fac. Valemna føreset gode bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.
Studiepoengsreduksjon
FIL248 overlappar 10 SP med FIL348.html">FIL348 (Methods of Analysis in Social Sciences).
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Rettleiing av semesteroppgåve: rettleiing er eit frivillig tilbod og kan skje individuelt eller i grupper.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Ei oppgåve på mellom 3000 og 5000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Vurdering i eit semester utan undervisning følger pensumet førre semester emnet hadde undervisning.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust/Vår
Litteraturliste

Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med faglærar skal supplere med eit særpensum.

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Emneansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.