Forskingsemne i praktisk filosofi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

This course will focus on a central topic in practical philosophy. Students will be introduced to key concepts, problems, and current debates related to this topic. The course will involve close critical engagement with contemporary scholarship in practical philosophy. An emphasis will also be placed on philosophical methodology and the development of a research paper.

Læringsutbyte

Kunnskap: Etter fullført emne skal studenten ha

 • Kjennskap til samtidsvitenskap om sentrale debattar knytta til eit sentralt tema i praktisk filosofi
 • Forståing av omgrep, problem, argument og posisjonar innanfør sentrale debatter knytta til dette tema.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • Skildre sentrale omgrep, problem og posisjonar knytta til eit sentralt tema i praktisk filosofi
 • Rekonstruere og vurdere argument framsatt i vitskapelig litteratur til støtte for ulike posisjonar i debattar knytt til dette tema
 • Reflektere over og danne velbegrunna vurderingar om debattar knytt til dette tema
 • Formidle forståing og idear knytt til kursinnholdet både munleg og skriftleg
 • Formulere forskingsspørsmål knytt til debattane som blir dekka i kurset
 • Identifisere vitskapelig litteratur, frå kursets pensumliste og utover, som førebuing til å svare på eit forskingsspørsmål
 • Skissere, føreslå og skrive ei forskingsoppgåve som tek opp i seg i relevant og oppdatert vitskapelig litteratur.

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten vere kompetent til å

 • Gi et originalt bidrag til ein sentral debatt innan praktisk filosofi

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.
Studiepoengsreduksjon
10 SP overlapp med FIL344
Krav til studierett
For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

 • Delta på minst 70 % av seminara
 • Sende inn og få godkjent ei skisse av tema for semesteroppgåva (frist satt av faglærar)
 • Gi ein presentasjon av semesteroppgåva (tid og stad satt av faglærar)
 • Sende inn eit utkast (minimum 3000 ord) av semesteroppgåva (frist fastsatt av faglærar).
 • Delta på ei rettleiingsøkt (planlagt av faglærar)
Vurderingsformer

Ei rettleia oppgåve på mellom 5000 og 7000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert kvart semester det har undervisning.
Programansvarleg
Utvalg for fagstudie i filosofi
Emneansvarleg
Department of Philosophy
Administrativt ansvarleg
Department of Philosophy