Forskingsemne i praktisk filosofi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette kurset vil fokusere på et sentralt tema i praktisk filosofi. Studentene vil bli introdusert til sentrale begreper, problemstillinger og aktuelle debatter knyttet til dette tema. Kurset involverer et kritisk dypdykk inn i samtidsforskning i praktisk filosofi. Det vil også bli lagt vekt på filosofisk metodikk og utvikling av en forsknings-paper.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • Kjennskap til samtidsforskning om sentrale debatter knyttet til et sentralt tema i praktisk filosofi
 • Forståelse av begreper, problemer, argumenter og posisjoner innenfor sentrale debatter knyttet til dette temaet.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • Beskrive sentrale begreper, problemer og posisjoner knyttet til et sentralt tema i praktisk filosofi
 • Rekonstruere og vurdere argumenter fremsatt i vitenskapelig litteratur til støtte for ulike posisjoner i debatter knyttet til dette temaet
 • Reflektere over og danne velbegrunnede vurderinger om debatter knyttet til dette temaet
 • Vise forståelse og formidle ideer knyttet til kursinnholdet både muntlig og skriftlig
 • Formulere forskningsspørsmål knyttet til debattene som dekkes i kurset
 • Identifisere vitenskapelig litteratur, fra kursets pensumliste (og utover), som forberedelse til å besvare et forskningsspørsmål
 • Skissere, foreslå og skrive en forsknings-paper som tar for seg relevant og oppdatert vitenskapelig litteratur.

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten være kompetent til å

 • Gi et originalt bidrag til en sentral debatt innen praktisk filosofi

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.
Studiepoengsreduksjon

10 SP med FIL332.

For studentar som har tatt andre emne i filosofi med nærliggande tema kan det være overlapp. Ta kontakt med studierettleiar@fof.uib.no for nærare informasjon.

Krav til studierett
For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

 • Delta på minst 70 % av seminara
 • Sende inn og få godkjent ei skisse av tema for semesteroppgåva (frist satt av faglærar)
 • Gi ein presentasjon av semesteroppgåva (tid og stad satt av faglærar)
 • Sende inn eit utkast (minimum 3000 ord) av semesteroppgåva (frist fastsatt av faglærar).
 • Delta på ei rettleiingsøkt (planlagt av faglærar)
Vurderingsformer

Den endelige karakteren er basert utelukkende på en semesteroppgave på 4000-6000 ord (ikke inkludert referanser, litteraturliste osv.) Oppgavens tema må godkjennes på forhånd av faglærar. Forskningsoppgaven vil bli vurdert ved slutten av semesteret.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester

Vår.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste
Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Emneansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.