Fransk mastergradsoppgåve

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Masteroppgåva er ei prøve i vitskapeleg arbeid innafor dei disiplinane franskfaget omfattar (lingvistikk, litteratur, kultur, fagdidaktikk). Masteroppgåva skal dokumentera evna hjå kandidaten til å arbeida sjølvstendig, langsiktig og systematisk med ei avgrensa problemstilling innanfor presise, faglege rammer. Oppgåva vert skriven på fransk og vil normalt vere på mellom 70 og 100 sider. Ein vel emne for masteroppgåva i samråd med faglærarar i byrjinga av det andre semesteret. Masterstudenten får ein rettleiar på grunnlag av innsend prosjektskisse. Alle masterstudentar har rett til individuell rettleiing på grunnlag av rettleiingskontrakt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har brei generell kunnskap innanfor faget og djupnekunnskapar innanfor eit avgrensa område
 • har grunnleggjande kunnskap om dei sentrale problemstillingane og metodane i den valde disiplinen

Ferdigheiter

Studenten

 • kan uttrykkja på fransk munnleg og skriftleg faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor eige fagområde
 • kan arbeida sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar
 • kan setja seg inn i og vurdera kritisk teoriar, metodar og tolkingar innanfor fagområdet
 • kan skaffa seg og nytta kunnskap på nye område innanfor faget

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføra eit avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kjenner normene for akademisk skriving
 • kan bruka IKT-verktøy som er naudsynte for å gjennomføra eit sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet
 • kan halda fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering på sjølvstendig vis
 • kan ta del i den offentlege debatten der denne rører ved fagområdet

Studiepoeng, omfang

60

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav til forkunnskapar; men sjå tilrådde forkunnskapar.
Tilrådde forkunnskapar
Fransk 100- og 200-nivå eller tilsvarande.
Studiepoengsreduksjon
Ingen.
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogramma i fransk ved Universitetet i Bergen og ved NTNU
Arbeids- og undervisningsformer
Det vert gitt opptil 30 timar rettleiing.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Rettleiing.

Masterstudentane må inngå rettleiingskontrakt med tildelt rettleiar. Tildeling av rettleiar(ar) skjer i det første semesteret, eller seinast i løpet av det andre semesteret av masterstudiet.

Som ledd i arbeidet med masteroppgåva skal studentane halda og få godkjent to innlegg på det prosjektførebuande seminaret: eitt innlegg der dei presenterar prosjektet sitt og eitt innlegg der dei kommenterar ein av dei andre studentane sine prosjekt. Presentasjonen av eige prosjekt skal innehalda komponentar om problemstilling, materiale, metode og bibliografi. Førebuinga av presentasjonen av eige prosjekt skal gjerast i samråd med rettleiar. Presentasjonen skal sendast elektronisk til emneansvarleg minst fire dagar før framlegging.

Obligatorisk arbeidskrav gjelder for hele perioden frem til studenten leverer masteroppgaven

Vurderingsformer

Ei masteroppgåve på 70-100 sider, skriven på fransk. Ei munnleg prøve som kan justera karakteren på masteroppgåva med ein bokstavkarakter. Ein må få ståkarakter på begge delane for å få ståkarakter i emnet.

Alle emna i kursdelen skal som ein hovudregel vera fullførte før ein leverer masteroppgåva.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår og haust
Litteraturliste
-
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for fransk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.