Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ein introduksjon til problemstillingar og tema i samfunnsgeografien.

Emnet tar opp tema som økonomiske globaliseringsprosessar med konsekvensar for produksjonssystem, lokalisering av arbeidsplassar og miljø (bærekraftig utvikling og omstilling). Utgangspunktet er økonomisk geografi som analyserer endringsprosessar i samfunnet internasjonalt, nasjonalt og lokalt, og som vekslar mellom føretaks-, produksjonssystems- og samfunnsperspektiv.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Kan greie ut om teoriar om lokalisering og produksjonssystem
 • Kan gjere greie for teoriar om teknologiutvikling og om grøn økonomi.

 

 • Kan greie ut om sentrale geografiske tema knytt til næringsliv, lokalisering av arbeidsplassar og miljøeffektar i Noreg og internasjonalt.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan drøfte teoretiske og praktiske problemstillingar relevant for mellom anna lokaliseringsvedtak, strategisk næringsplanlegging, arbeid med regionale utviklingsstrategiar, sirkulær økonomi og grøn omstilling.
 • kan forstå og bruke fagterminologien i emnet.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide i grupper og førebu presentasjonar.
 • kan nytte kunnskapen i arbeidsoppgåver som er relevante for næringsutvikling, planlegging, forlvaltning,,undervisning og forskning

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
 • Emnet overlappar 10 studiepoeng med GEO621 og GEOG121.
 • Emnet overlappar 10 studiepoeng med GEO625.
 • Krav til studierett
  Emnet er ope for studentar ved UiB.
  Arbeids- og undervisningsformer
 • 1-2 førelesningar á 2 timer pr. veke. Totalt 10-12 førelesningar
 • 4 obligatoriske halvdagseminar med definerte aktivitetar
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Godkjent to seminarpresentasjonar basert på gruppearbeid (4-6 studentar per gruppe). Studentane førebur på seminar 1 og legg fram presentasjonen på seminar 2. Tilsvarande førebuing på seminar 3 blir lagt fram på seminar 4. Seminara og førebuande aktivitetar er obligatoriske. Fritak basert på søknad kan bli innvilga for inntil ein av presentasjonane som då blir erstatta med innlevering av skriftleg oppgåve med tildelt tema (omfang 3000 ord).

  Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i fire semester etter godkjenninga.

  Vurderingsformer

  5 timar skriftleg eksamen

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med ggyldig fråvær slik det er definert i UiB-forskrifta § 5-5.

  Dersom det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fråvær kan alle studentar med godkjent obligatorisk aktivitet melde seg til kontinuasjonseksamen. Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet.