Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir introduksjon til problemstillingar og sentrale tenkjemåtar i samfunnsgeografien. Emnet fokuserer på økonomiske globaliseringsprosessar med konsekvensar for produksjonssystem, lokalisering av arbeidsplassar og miljø (bærekraftig utvikling og omstilling). Utgangspunktet er økonomisk geografi som analyserer endringsprosessar i samfunnet internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Undervisninga blir vidareført i kultur- og sosialgeografiske problemstillingar kopla mot spørsmål om stad og by.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan greie ut om samfunnsgeografi knytt til næringsliv, lokalisering av arbeidsplassar og miljøeffektar i Noreg og internasjonalt.

Ferdigheiter

Studenten

  • kan drøfte teoretiske og praktiske problemstillingar relevant for mellom anna lokaliseringsvedtak, strategisk næringsplanlegging, arbeid med regionale utviklingsstrategiar, undervisning og forsking.
  • kan bruke fagterminologien i emnet.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan utveksle fagleg forankra synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn i fagområdet.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Emnet tilbys ikke hvert år
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Emnet overlappar 10 studiepoeng mot GEO621, GEO121 og GEO125
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar ved UiB
Arbeids- og undervisningsformer

1-2 forelesningar á 2 timer pr. veke + en halvdagssamling med 3 forelesninger

Totalt 10-12 forelesningar

1 seminar á 2 timer pr. veke.

Totalt 8-9 seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

5 timar skriftleg eksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester
Haust
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.