Kvalitativ analyse

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Gjennom kurset skal studenten tileigne seg kunnskap om utforming av kvalitative forskingsopplegg, utvikling av problemstillingar og bruk av metodar og feltteknikkar med vekt på intervju, tekstanalyse, deltaking og observasjon.

Kurset gir undervising i god forskingspraksis i geografi med fokus på teori som støttar kvalitativ forsking. Sentrale tema er forskingsdesign, subjektivitet og objektivitet, kritisk refleksivitet, forskingsetikk, samt kvalitative metodar og teknikkar brukt i feltforsking.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om kvalitativ metode og forskingsdesign
  • har kunnskap om styrker og svakheiter ved ulike kvalitative metodar.

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjere greie for kva eit kvalitativt forskingsopplegg er gjennom å ha tileigna seg innsikt i sentrale kvalitative metodar og teknikkar.
  • kan sjølvstendig vurdere ei kvalitativ metodisk tilnærming gjennom å utarbeide eit individuelt forskingsopplegg.
  • kan ta i bruk kvalitative metodar som intervju, spørjeskjema og observasjon, fokusgruppe.
  • kan følgje forskingsprosessen og sjå samanhengen frå planlegging til datainnsamling og ferdig tekstprodukt.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan bruke og vurdere kvalitative metodar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
GEO121/GEO125GEO131, GEO151/GEO124 eller tilsvarande 
Studiepoengsreduksjon
GEO307- 5 studiepoeng
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

1-2 forelesing per veke + 1 seminar.

Totalt 5-6 forelesingar og eit seminar.

Kurset blir undervist i januar og februar. Eksamen i februar/mars.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Vurdering i emnet har to delar:

  • Essay basert på praktisk oppgåve (40 %)
  • Skriftleg eksamen 4 timar (60 %)

Alle vurderingsdelar må vere bestått i same semester. Delkarakterar og samla/samanslått karakter blir publisert i Studentweb.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Gradert karakterskala fra A til F.
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Kontinuasjonseksamen:

Eksamensdel 1, Essay basert på praktisk oppgåve:

Studentar med gyldig fråvær slik det er definert i UiB-forskrifta § 5-5 kan søke om utsett innleveringsfrist til studieveileder.geog@uib.no. Søknaden må sendast før fristen for å levere er gått ut.

Eksamensdel 2, skriftleg eksamen 4 timar:

Det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fråvær slik det er definert i UiB-forskrifta § 5-5.

Dersom det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fråvær, kan alle studentar med godkjent obligatorisk aktivitet melde seg til kontinuasjonseksamen. Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen kan du etter 1. august melde deg opp sjølv i Studentweb.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.