Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å introdusere studentene til geografiske informasjonssystemer (GIS) gjennom en teoretisk og praktisk tilnærming.

Dette er et introduksjonskurs i GIS som et verktøy for analyse av romlige data. Forelesninger introduserer de teoretiske aspektene, datalaboratorier gir praktisk erfaring med profesjonell GIS-programvare.

Dette emnet dekker temaer som ulike definisjoner og forståelsen av GIS som et verktøy mot en vitenskap, GIS i et historisk og fremtidsperspektiv, de forskjellige datastrukturene som brukes til å representere geografiske data og hvordan man kan sikre kvaliteten på slike data. Videre fokuserer den på organisering av geografiske data i databaser og hvordan man kan innhente disse, og den presenterer ulike typer romlige analyser, modellering og feilkilder i GIS. Prinsippene og anvendelsene av fjernmåling presenteres og en introduksjon til bildebehandling gis.

Læringsutbyte

Etter å ha deltatt i dette emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har teoretisk kunnskap om styring og analyser av geografiske data i et GIS-prosjekt
 • har bred kunnskap om egenskaper, representasjon og forskjellige modeller av geografiske data
 • har tilstrekkelig kunnskap om romlige databaser
 • kan forklare prinsippene for fjernmåling som en metode for å samle inn data, presentere ulike applikasjoner og har tilstrekkelig forståelse av grunnleggende bildebehandling og analyser
 • kan redegjøre for ulike feilkilder i et GIS-prosjekt
 • kan redegjøre for den historiske utviklingen og fremtidsperspektivene til GIS
 • kan reflektere over og diskutere de forskjellige definisjonene og forståelsene av GIS som et verktøy mot en vitenskap.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan samle inn, administrere og analysere geografiske data i et GIS
 • kan fullføre alle hovedtyper av GIS-analyser og kombinere dem i egne modeller (geoprosessering)
 • kan vurdere og reflektere over ulike kilder til feil i alle trinn i en GIS-analyse

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har tilstrekkelig kompetanse til å planlegge og fullføre GIS-baserte analyser.
 • jobber uavhengig med profesjonell GIS-programvare og er i stand til å gjøre teoretisk fundamenterte valg for å sikre kvaliteten på det fullførte arbeidet.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor og master

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

UiB
Krav til forkunnskapar
None
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
10 stp overlapp mot GEO215
Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Dette emnet har et begrenset antall plasser som skal deles mellom Institutt for geovitenskap og Institutt for geografi. Ved påmelding til kurset søker du om å bli tatt opp. Prioritet gis til bachelorstudenter, deretter masterstudenter, deretter studenter fra utvekslingsprogrammer og andre avdelinger ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger / seminarer og datalaboratorier

 • 6-8 forelesninger / seminarer på 2 timer
 • 1 datalab á 3 timer per uke (7-8 datalaber)
 • Totalt: 12-16 timer forelesninger: 24 timer i datalab

10-12 uker totalt

I løpet av kurset vil du jobbe med ESRI GIS-programvare (ArcGIS). Programvaren er tilgjengelig for nedlasting fra IT-avdelingens nettside (tjinfo.uib.no/program) og fungerer for Windows. ArcGIS Pro er også tilgjengelig via universitetets tredjepartsportalen (apps.uib.no) som lar deg kjøre lisensiert programvare fra din private datamaskin, selv om denne tjenesten fortsatt er under testing og kan være upålitelig.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 godkjente rapporter og 1 skriftleg gruppeinnlevering.

Godkjente laboratorierapporter og gruppeinnlevering vil være gyldig dei 4 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Vurderinga i emnet består av to elementer:

 • Ei individuell skriftleg innlevering (75%)
 • Ein fleirvalstest (25 %)

Alle delar som inngår i vurderinga må være godkjent og bestått i same semester. Karakterane for kvar del i vurderinga og sluttkaraktern vert publisert i studentweb.

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Vurdering i undervisningssemesteret
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen. 
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.