Feltkurs i geologisk kartlegging

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:
Opprettelse, analyse og tolkning av geologiske kart er viktige ferdigheter i geologi. Geologiske kart presenterer fordelingen av litologiske enheter og geologiske strukturer og deres geometriske forhold i et gitt område. Hovedmål er å lære geologiske kartleggingsteknikker i et område med bredt litologisk og strukturelt mangfold, å lage et geologisk kart og å tolke og diskutere resultatene i en regional tektonisk kontekst. Feltområdet ligger på øya Elba i Italia, som er en del av den nordlige Apennine fjellkjede. Her er et bredt utvalg av bergarter tektonisk sidestilt, inkludert et ophiolittkompleks, en rekke sedimentære, metamorfe og magmatiske bergarter, samt malm og annen mineralisering. Apenninene i Elba gir unike innblikk i den øvre jordskorpearkitekturen til et ungt orogen, og gir derfor et annet perspektiv på hva vi kan undersøke i de dypt eroderte Kaledonidene i Norge.

Innhold:
Kurset består av to deler. Før det faktiske feltarbeidet, skal studenten delta på en serie seminarer for å bli kjent med de geodynamiske aspektene av Middelhavsregionen, den Apennine fjellkjede og geologien på Elba. Seminarene inkluderer også makro- og mikroskopiske undersøkelser av de ulike bergartene som en vil møte på under kartleggingen. Kartleggingen på øya Elba foregår i to uker i slutten av april til begynnelsen av mai. I løpet av feltperioden skal deltakerne lage et geologisk kart over et lite område på øya. Kartleggingsresultatene dokumenteres og diskuteres i en omfattende feltrapport sammen med geologiske kart og geologiske tverrsnitt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Studenten

 • vet hvordan en produserer en geologisk og tektonisk historie fra et geologisk kart
 • har en omfattende forståelse av den geodynamiske utviklingen i Middelhavsområdet siden palæozoisk tid
 • forstår den tektoniske utviklingen av Apenninene og Elba
 • kjenner aspekter ved akkresjonsorogener, ofiolitt-obduksjon og dannelsen av det Tyrrhenske havet.

Ferdigheter
Studenter

 • kan orientere seg nøyaktig i felt ved hjelp av topografiske kart og kompass
 • er kjent med standard kartsymboler og kartelementer, inkludert skala og legender
 • kan dokumentere strukturgeologiske feltdata og feltobservasjoner
 • kjenner geologiske kartleggingsteknikker og kan lage et geologisk kart
 • kan konstruere geologiske tverrsnitt og utvikle en geologisk historie basert på dette.

Generell kompetanse
Studenten

 • vet hvordan en planlegger og gjennomfører et geologisk feltarbeid
 • har utviklet evner innen samarbeid og egenevaluering ferdigheter, samt evnen til å skrive en omfattende felles rapport.

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 

Undervisningsstad

Seminarer i Bergen og feltkurs på Elba (Italia).
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
10 sp overlapp med GEOL109 og GEOL264
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Seminar, 2 timer/uke, 6 uker
 • 14 dager feltarbeid på Elba, Italia
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Obligatorisk deltaking på alle seminar og på feltkurset. Godkjente obligatoriske arbeid er gyldig for totalt tre (3) semester, inkludert semesteret dei vart godkjente.
  Vurderingsformer
  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
  Godkjent og bestått feltrapport.
  Karakterskala
  Bestått / ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av rapport i semestra emnet blir undervist.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.