Geobiologi og livets utvikling på jorden

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål
Emnet har som mål å gi en oversikt over geobiologi og evolusjon av livet på jorden, fra encellete organismer oppsto for nesten fire milliarder år siden til virkningen av menneskelig aktivitet i dagens verden. Emnet fokuserer på samspillet mellom geosfæren og biosfæren gjennom geologisk tid, har som mål å kritisk vurdere bevislinjer for liv i den geologiske lagrekken og å demonstrere sammenhenger mellom biologiske prosesser og endringer i atmosfære- og havkjemi, paleoklima og paleogeografi.
 

Innhald
Kurset består av fem moduler: liv i solsystemet vårt, utviklingen av encellete organismer, fremveksten av flercellede organismer, evolusjon av planter og dyr, og biosfæren i Antropocen. Disse modulene diskuterer betingelsene for liv i solsystemet vårt og livets opprinnelse på jorden, gir en oversikt over verktøyene som kan brukes til å søke etter spor etter liv i den geologiske lagrekken (morfologiske fossiler, organiske biomarkører, stabile isotoper), og diskuterer utviklingen av geosfæren, biosfæren og interaksjoner mellom dem fa Arkeikum til Antropocen, inkludert viktige geobiologiske hendelser som oksygenkatastrofen, den kambriske eksplosjonen og masseutryddelsen i slutten av perm.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • kan forklare hvordan livets evolusjon er koblet til den geokjemiske utviklingen av Jorden
 • kan diskutere de geobiologiske forskjellene mellom arkeikum, proterozoikum og fanerozoikum
 • kan diskutere de viktigste geobiologiske hendelsene i jordas historie (f.eks oksygenkatastrofenm den kambriske eksplosjonen, perm-trias masseutdøing)
 • kan evaluere bevis for biologiske prosesser fra den geologiske lagrekken gjennom hele Jordens historie
 • kan vurdere mulighetene for liv på måner og planeter i og utenfor solsystemet vårt

 

Ferdigheter

Studenten

 • er i stand til å søke og kritisk gjennomgå vitenskapelig litteratur om emner i geobiologi
 • er i stand til å debattere og argumentere for forskjellige synspunkter på et kontroversielt tema i geobiologi
 • er i stand til å hente data fra globale databaser, og påvise viktige hendelser grafisk og med enkle analyser
 • er i stand til å konstruere (enkle) boksmodeller for å vurdere geokjemiske sykluser gjennom tid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å lage en vitenskapelig poster og presentere denne for et spesialpublikum
 • er i stand til å jobbe med og trekke ut informasjon fra store datasett med ekte vitenskapelige data
 • er i stand til å bruke presist vitenskapelig språk i skriftlige og muntlige presentasjoner
 • er i stand til å jobbe individuelt og samarbeide konstruktivt i grupper
 • er i stand til fagfellevurdering av vitenskapelig arbeid fra kollegaer

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
GEOV109 innføring i geokjemi eller tilsvarende
Tilrådde forkunnskapar
GEOV114 Innføring i geokjemi eller liknende
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram eller Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen er organisert i (korte) forelesninger (maks 2 timer/uke) og studentaktive øvelser (4 timer/uke pluss lekser) i 12 uker. De siste to ukene av kurset brukes til å forberede og presentere en poster.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk deltakelse i øvelsene, posterpresentasjon og innlevering av rapport. Obligatoriske aktiviteter og oppgåver gjelder for tre (3) semester, inkludert det semesteret de ble godkjent i.
Vurderingsformer
I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: mappevurdering som inkluderer posterpresentasjon, tilbakemelding og vurdering av medstudenters postere, skriftlig rapport og et utvalg av øvelser.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg og levere rapport/mappe i undervisningssemesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil være klar innan 01.07 for haustsemesteret og 1.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.