Norsk politikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje ei teoretisk og empirisk forståing av det norske politiske systemet. Oppbygginga av det politiske systemet, tilhøyrande institusjonar og samanhengen mellom desse er viktige tema for emnet. Det vert lagt vekt på formelle politiske institusjonar, aktørar og politisk adferd. Emnet vil kaste lys på Stortinget, regjeringa, forvaltninga, Sametinget, kommunar, fylkeskommunar, valgsystem, parti og Noreg sitt forhold til EU. Velgeradferd og handlingar i og av politiske institusjonar, som Storting, regjering, forvaltning og parti, vil vere tema.

Emnet startar med ein gjennomgang av teoriar om stats- og nasjonsbyggjing og går vidare til å sjå på utvikling av forvaltninga i lys av desse. Den empiriske delen av emnet vil vere organisert ut fra den horisontale og vertikale maktdelinga i systemet. Den demokratiske styringskjeda og forholdet mellom politikk og forvaltning er her sentralt. Emnet drøftar korleis politiske og administrative strukturar og prosessar på nasjonalt, regionalt, lokalt og overnasjonalt nivå påverker offentleg politikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • Gjere greie for utviklinga av det norske politiske og administrative systemet.
 • Gjenkjenne og gjere greie for dei viktigaste institusjonane i det norske politisk- administrative systemet, som Stortinget, regjeringa, sentralforvaltninga og kommunale styringsorgan.
 • Forklare viktige system og normer for forvaltning og styring.
 • Gjere greie for korleis politikk vert påvirka gjennom utforming, vedtak og iverksetting - av forvaltninga, av interessegrupper, borgarar og andre krefter og aktørar

Ferdigheiter

Studenten kan

 • Drøfte utfordringar og problem i det politisk-administrative systemet
 • Gjere analyser av korleis utforming og iverksetting av offentlig politikk vert forma av politisk-administrative rammer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Sjølvstendig analysere og vurdere kunnskap frå ulike kjelder.
 • Planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som deltagarar i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningsliner.

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
AORG100A / AORG100B eller GOV100
Studiepoengsreduksjon
 • NUTR220 (15 sp)
 • AORG103 (15 sp)
 • Krav til studierett
  Emnet er ope for alle studentar ved UiB
  Arbeids- og undervisningsformer

  Førelesingar og seminar

  Ei førelesning og ei seminarsamling

  10-14 veker

  Det vert omkring 12- 16 førelesingar og 8 - 12 seminarsamlinger

  Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Obligatorisk arbeidskrav i form av ei gruppeoppgåve 2500 ord (+/- 10%). Gruppeoppgåva må vere godkjend før eksamen kan avleggast. Arbeidet med oppgåva vert organisert i seminargrupper. Obligatorisk arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.
  Vurderingsformer

  Fire timar skriftleg skuleeksamen

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Bokstavkarakterar A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  Legeattest/gyldig fravær

  Avbrudd under eksamen

  Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.