Kunnskapens institusjonar, ekspertise og politikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje innsikt i dei mest sentrale teoriane om relasjonar mellom kunnskapen sine institusjonar, ekspertise og politikk. Emnet skal gje innsikt i ulike forskingstradisjonar og tilnærmingar i studiet av kunnskapsproduserande institusjonar, ekspertise/kunnskapsgrupper og profesjonar, og korleis dei er blitt forma og omforma gjennom politiske prosessar.

Emnet fokuserer på relasjonar mellom kunnskapen sine institusjonar, ekspertise og politikk, på kunnskapen si strategiske rolle i utforminga av politikk, og på politikken si rolle i utforminga av kunnskapen sine institusjonar.

Eit sentralt tema er forholdet mellom ekspertstyre og politisk struktur, mellom politisering på den eine sida og byråkratisering, profesjonalisering og utvikling av ekspertkunnskap på den andre sida. Eit anna er knytt til utviklinga av kunnskapsinstitusjonar av ulike slag, frå barnehagen og grunnopplæringa til høgare utdanning. Over tid er det blitt konstruert samanhengande utdanningssystem, der kvar av desse institusjonane og relasjonane mellom dei er blitt gjort til gjenstand for politisk styring gjennom eigne administrasjonsordningar og reguleringar. Demokratisering har skapt føresetnadar for massifisering og universalisering av desse institusjonane. Samstundes har dei også blitt til gjenstand for nye målsettingar knytt til den nye kunnskapsøkonomien.

Det tredje temaet fokuserer på separasjonen mellom kunnskapsproduksjon og utdanning, og utviklinga av eit eige forskingssystem. Den nye kunnskapsøkonomien har her lagt grunnlaget for krav om at all forsking skal organiserast inn i ein brukskontekst og for utviklinga av nye organisasjonsformer som er tilpassa slike føremål, frå evidensbaserte einingar til senter for framifrå forsking og innovasjon. Ein kan også identifisere aukande politisering av kunnskapen gjennom utvikling av tenketanker med klare politiske bodskap der agendasetting og politisk bruk av kunnskap står i sentrum.

Emnet er retta mot analysar av kunnskapsutvikling, politisering og organisering, og samband mellom slike prosessar. Sentralt står ulike teoretiske og metodiske tilnærmingar som tar opp forholdet mellom politisering på den eine sida og de-politisering i form av profesjonalisering, korporativisering og ekspertstyre på den andre sida. Empirisk vil emnet fokusere på kunnskapspolitikk og utdanning/forskingssektoren, men også på relasjonar til andre samfunnsfelt eller sektorar. Litteraturen vil vere både historisk og komparativt innretta, og omfattar samanlikningar over tid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjere greie for dei mest sentrale teoriane om relasjonar mellom kunnskapen sine institusjonar, ekspertise og politikk.
 • gjere greie for ulike forskingstradisjonar, tilnærmingar i studiet av kunnskapsproduserande institusjonar, kunnskapsgrupper og profesjonar, og korleis dei har blitt forma.
 • gjere greie for ulike metodar som blir nytta i studiet av kunnskapsproduserande institusjonar, kunnskapsgrupper og profesjonar, og korleis dei har blitt forma.

Ferdigheiter

Studenten kan

 • presentere teoretiske tilnærmingar som det har vore undervist i innan emnet.
 • diskutere teoretiske og metodiske tilnærmingar i studiet av forholdet mellom politikk, ekspertise og kunnskapens organisering, og identifisere styrker og veikskapar ved desse.
 • nytte metodiske tilnærmingar i studiet av forholdet mellom politikk, ekspertise og kunnskapens organisering å identifisere styrker og veikskapar ved desse.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • generell kompetanse innan disiplinen.
 • kompetanse til å presentere og diskutere teoriar og forsking på ein analytisk måte.
 • evne til å evaluere forskingsresultat og bruk av teoretiske perspektiv.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår/irregulær undervisning
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
 • AORG101 / GOV101
 • AORG104 / GOV104
 • AORG103/AORG109/AORG109 / GOV103/GOV107/GOV109
 • Studiepoengsreduksjon
 • AORG214 (10 sp)
 • Krav til studierett
  Ope for alle med studierett ved UiB
  Arbeids- og undervisningsformer
  8 førelesingar og 2 seminar 
  Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Munnleg gruppepresentasjon om oppgitt tema
 • Delta på seminar (100% oppmøte)
 • Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig inneverande og påfølgjande undervisningssemester.

  Vurderingsformer

  Heimeeksamen, 3 dagar, 3000 ord (+/- 10 %, eksludert framside, innhaldsliste, litteraturliste, tabellar og vedlegg)

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, eller dansk. Det vil også være høve til å levere på engelsk.

  Karakterskala
  Bokstavkarakterar A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 1. august melde deg opp sjølv i Studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.