Kvantitativ metode

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Føremålet med kurset er å setje studentane grundig inn i nokre av dei nyare og viktigaste kvantitative metodane innanfor statsvitskap/offentleg administrasjon. Kurset skal setje studentane i stand til å gjennomføre eigne empiriske undersøkingar og å ta sjølvstendige og godt motiverte metodeval når dei tek fatt på masteroppgåva. I tillegg skal kurset gi studentane høve til å tolke og drøfte kritisk andre empiriske forskingsbidrag som dei møter i samband med til dømes utarbeiding av litteraturstudiar. I kurset vil det bli undervist i ulike metodar som vil være nyttige i studiet av organisasjonar og offentlig forvaltning, mellom anna eksperimentelle metodar, og ulike formar for statistisk analyse, som lineær regresjon, logistisk regresjon og fleirnåvåanalyse. I tillegg vil studentane få ei innføring i kvantitativ tekstanalyse og nettverksanalyse. Kurset vil bli basert på statistikkpakka Stata. Endeleg er det eit mål å vise studentane korleis metodologiske val heng saman med ulike vitskapsteoretiske tradisjonar.

Kurset har følgjande komponentar:

 1. Vitskapsteori og grunnleggjande omgrepsanalyse
 2. Eksperimentell metode
 3. Ordinær lineær regresjon
 4. Logistisk regresjon
 5. Slutningsstatistikk og signifikanstesting
 6. Kvantitativ tekstanalyse
 7. Nettverksanalyse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Gjere greie for dei nyare og viktigaste kvantitative metodane innanfor statsvitskap/offentleg administrasjon
 • Forklare logikken i ulike eksperimentelle metodar og skilnadene mellom dei
 • Forklare ulike statistiske metodar

Ferdigheter

 • Anvende ulike metodar til å analysere ei problemstilling
 • Argumentere for val av undersøkingsmetode
 • Argumentere for val av statistisk analysemetode
 • Anvende Stata i tilrettelegging og analyse av data

Generell kompetanse

 • Gjere grunngjevne val av metodisk tilnærming
 • Argumentere for sterke og svake sider ved ei metodetilnærming
 • Vurdere kritisk rekkevidda til forskingsresultat

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar

AORG101, AORG104, AORG103 / AORG105 / AORG107 / AORG109, AORG209 / AORG210

eller

GOV101, GOV104, GOV103 / GOV107 / GOV109 

Studiepoengsreduksjon
 • AORG321A (10 sp)
 • AORG321B (10 sp)
 • AORG319 (10 sp)
 • AORG321 (10 sp)
 • Krav til studierett

  Emnet er ope for studentar som er tatt opp til masterprogram ved Institutt for politikk og forvaltning.

  Innvekslingsstudenter på master nivå kan godtas etter søknad. Søknad kan avslås grunnet kapasitet.

  Arbeids- og undervisningsformer
  Undervisningsformen er primært klasseforelesninger (6-7). I tillegg vil det bli gitt 3-4 seminarer hvor studentene skal delta i praktiske øvelser i bruk av statistisk programvare for å utarbeide og analysere datasett.
  Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Det er obligatorisk å delta i praktiske øvelser organisert gjennom seminarer. Det stilles krav til minimum 75% oppmøte på seminar. 

  Arbeidskravet må vere godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle semesteret samt dei to påfølgande semestra.

  Vurderingsformer

  Fem timar skuleeksamen.

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

  Karakterskala
  Bokstavkarakterar A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 1. august melde deg opp sjølv i Studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.