Kvalitative forskningsmetodar og -tradisjonar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gi studentane inngåande kunnskap om kvalitative forskingsmetodar og tradisjonar, deira bruk og metodologiske- og forskingsetiske fundament. Emnet skal bidra til utvikling av ei analytisk haldning og sjølvstende i skriftleg arbeid med tanke på bruk av kunnskap om metodologi, metode, metodebruk og forskingsetikk.

 

Innhald:

Emnet dekkjer ulike typar kvalitative forskingsmetodar, deira teoretisk-metodologiske fundament og praktiske framgangsmåtar, med særskilt vekt på forsking i helsefaga. Emnet gir innsikt i samanheng mellom forskingsspørsmål og val av metodisk tilnærming og i forholdet mellom teori og empiri. Det vert og lagt vekt på vesentlege aspekt knytt til gyldigheitsspørsmål i kvalitativ forsking som truverd, relevans, refleksivitet og overførbarheit. Kunnskap om normer for vitskapleg virke og forskingsetikk vert anvendt i planlegging av prosjekt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten har:

 • inngåande kunnskap om ulike kvalitative forskingsmetodiske tilnærmingar
 • grunnleggande kunnskap om ulike tradisjonar kvalitativ forsking i helsefaga har sine røter i
 • inngåande kunnskap om forholdet mellom forskingstradisjonane sine metodologisk-teoretiske fundament, type kunnskap ein spør etter og val av metodiske framgangsmåtar i produksjon og analyse av eit forskingsmateriale
 • grunnleggande kunnskap om analyse av ulike typar kvalitativt forskingsmateriale
 • inngåande kunnskap om gyldigheitskriterier i kvalitativ forsking
 • grunnleggande kunnskap om normer for vitskapleg virke og forskingsetikk

 

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • orientere seg om tidlegare forsking i eit problemfelt og utvikle forskbare problemstillingar med utgangspunkt i eksisterande kunnskap i feltet
 • planlegge og gjennomføre ulike typar kvalitative intervju, observasjon og kjeldegransking
 • utforme og grunngje forskingsdesign og metodologisk tilknyting i konkrete forskingsprosjekt
 • grunngje val av teori i konkrete forskingsprosjekt
 • anvende kunnskap om normer for vitskapleg virke og forskingsetikk i utvikling av konkrete prosjekt

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vise sjølvstende i bruk av sine kunnskapar om metodologi og metodiske framgangsmåtar i planlegging av kvalitative forskingsprosjekt
 • vise evne til kritisk refleksjon over eiga rolle og posisjon som forskar i kunnskaps-produksjonen
 • vise evne til kritisk refleksjon over forholdet mellom tradisjonstilknyting og type kunnskap ein spør etter
 • vise evne til kritisk refleksjon over forholdet mellom teori og empiri i kvalitative forskingsprosjekt
 • vise evne til kritisk refleksjon over gyldigheitsspørsmål i kvalitative forskingsprosjekt
 • vise evne til kritisk refleksjon over etiske problemstillingar i kvalitative forskingsprosjekt

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Ingen.
Studiepoengsreduksjon
HELSAM304 overlapper med:
 • HEL320 (10 sp)
Krav til studierett
Studentar ved Masterprogram helse og samfunn
Arbeids- og undervisningsformer
 • Førelesingar med studentførebuande og studentaktiviserande element
 • Seminar
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium
 • Det forventast at alle studentar møter opp og deltar aktivt i undervisninga. Kvar student har ansvar for eigen læring og for å bidra til gruppas læringsmiljø.

  Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Innlevering av skriftleg utkast til prosjektplan
 • Skriftleg tilbakemelding til medstudent
 • Deltaking på seminar
 • Munnlege presentasjonar av prosjektplan
 • Munnleg presentasjon av gruppeoppgåve
 • Gjennomføre digitalt kurs om personvern
 • Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige tre semester.

  Vurderingsformer
 • Individuell skriftleg oppgåve
 • Karakterskala
  Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet evaluerast etter gjeldande retningslinjer for studiekvalitet. Alle emneevalueringer blir lasta opp i studiekvalitetsdatabasen.
  Programansvarleg
  Programutvalet for helsefag er ansvarleg for masterprogrammet i helse og samfunn
  Administrativt ansvarleg
  Studieseksjonen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.