Utvalde emne innan havteknologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å gje avansert kunnskap om utvalde teknologiar og målemetodar i relativt nyleg gjennomført forsking og teknologiutvikling innan havteknologi.

 

Innhald

Emnet består av et utval modular blant anna innan føljande tema;

 • Kommunikasjon av data i vatn
 • Avansert berekning av måleusikkerheit
 • Smarte sensorar
 • Installasjon og intervensjon av utstyr i havet
 • Fornybar energi til havs
 • Fiskeri- og havbruksteknologi
 • Olje- og gass utvinning

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten

 • er i kunnskapsfronten i utvalde tema innan havteknologi
 • kan vurdere hensiktsmessigheten ved bruk av ulike teknologiar og målemetodar i havteknologi

 

Ferdigheiter

Studenten

 • kan forklare fysikkgrunnlaget i dei aktuelle teknologiane og måleprinsippa i havteknologi, samt greie ut om fordelar og avgrensingar i desse i ulike bruksområder
 • kan grunngje val av teknologisk løysing og måleprinsipp basert på krav til bruksområde, ytre faktorar, forventa levetid for utstyret, kostnad, sikkerheit med meir
 • kan anvende teknologikunnskapane i eksterimentelle oppsett på laboratoriet og sette påå måle- og/eller kommunikasjonssystem

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og utvikle nye teknologiske løysingar og måleprinsipp for problemstillingar i havteknologi
 • kan planlegge og gjennomføre eksperiment basert på gruppesamarbeid og rapportere arbeid som vart utførd

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
PHYS225 / HTEK201
Studiepoengsreduksjon
PHYS328 (10 SP)
Krav til studierett

Før oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ph.d.-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen gis i form av førelesningar, laboratoriearbeid og seminar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjent laboratorierapport for alle laboratorieoppgåver. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgjande semester etter godkjenninga.
Vurderingsformer
I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
 • Munnleg eksamen (45 minutt) som utgjer 100% av endeleg karakter
Karakterskala
Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskapelege fakultet ved institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.