Informasjonssystem

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi det teoretiske grunnlaget for deltaking i arbeid med informasjonssystem, enten det gjeld administrering, utgreiing- eller vurderingsarbeid eller planlegging og gjennomføring av prosjekt.

Emnet presenterer ulike typar informasjonssystem på individuelt, gruppe og organisatorisknivå og diskuterer korleis dei på ulike måtar støttar moderne verksemder. Sentrale forhold knytt til administrering, utvikling, anskaffing, innføring, drift og vidareutvikling av informasjonssystem blir presentert og drøfta, saman med forhold knytt til tryggleik, personvern og etikk. Eit praktisk prosjekt blir gjennomført som ein obligatorisk emneoppgåve.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggjande forståing av rolla til informasjonssystem i organisasjonar og
 • samfunn.
 • har kjennskap til føremål med og arkitekturar for informasjonssystem.
 • har kjennskap til tryggleik, personvern og etikk i knytt til informasjonssystem.
 • har kjennskap til utvikling av informasjonssystem.

Ferdigheit

Kandidaten kan

 • diskutere informasjonssystem frå eit strategisk, brukar- og prosessperspektiv.
 • forklare forskjellar mellom ulike måtar å utvikle informasjonssystem på.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
INFO100 eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
Full poengreduksjon mot INFO211
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesingar, karaktersett(e) oppgåve(r) og frivillige øvingar (normalt 2-4 timar forelesing og 2 timar øvingar per veke i ca. 10 veker).
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking: Obligatorisk oppmøte på seminargrupper (minst 75%).

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er ikkje gyldige utover det semesteret dei vart godkjende..

Vurderingsformer
 • 3 timar skriftleg eksamen (60%).
 • Mappevurdering (40%): gruppeoppgåve(r)
 • Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

  Karakterskala
  Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).
  Vurderingssemester

  Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

  Kontinuasjonseksamen

  Skoleeksamen:

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp sjølv i Studentweb.

  Gruppeoppgave:

  studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5, søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og  01.12 for vårsemesteret. 
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.