Datahandtering

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet presenterer teori og praksis knytt til utforming og bruk av relasjons- og NoSQL-databasar. Dette omfattar datamodellering med EER, relasjonsmodellen. databaseutforming og normalisering, spørjespråk samt prinsipp for fil-organisering og indeksering. Emnet tar også opp skillet mellom ulike typar data. Atomiske data vs strukturerte objekt, og oversyn over dei grunnleggjande konsepta og metodane i NoSQL databasar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til datamodellering.
 • har kjennskap til modellar og prinsipp for lagring av ulike typar data.
 • har kjennskap ulike typar spørjespråk.
 • har kjennskap til prinsipp for NoSQL metodar.

Dugleikar

Kandidaten

 • kan kartleggje eit bruksområde i ein datamodell.
 • kan utvikle databasar for ulike typar data.
 • kan handtere data i databasar ved hjelp av moderne spørjespråk.
 • har praktisk erfaring med språk og verktøy for å utvikle og bruke databasar.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
INFO104 eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
 • DATA120 (5 sp)
 • INF115 (5 sp)
 • INFO122 (10 sp)
 • INFO121 (10 sp)
 • INFO123 (5 sp)
 • MIX201 (10 sp)
 • Krav til studierett
  Ope
  Arbeids- og undervisningsformer
  Forelesingar, øvingar (normalt 2-4 timar forelesing og 2 timar øvingar i 8-10 veker).
  Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Obligatorisk deltaking: oppmøte på obligatoriske lab- og seminargrupper (minst 75%).
 • Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

  Vurderingsformer

  4 timar skriftleg eksamen.

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

  Karakterskala
  Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp sjølv i Studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Alle skriftlege hjelpemiddel i papirform er tillatne på eksamen. 
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.