Interaksjonsdesign og prototyping

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir ein introduksjon til prototyping og design av interaktive teknologiar. Studentane lærer om ulike metodar og teknikkar for prototyping som er relevant for utforming av grensesnitt for web og mobile einingar. Kurset omhandlar også designprinsipp og retningslinjer for å lage gode, nyttige og brukarvenlege grensesnitt. I tillegg lærar studentane om ulike former for brukarmedvirkning i designaktivitetar.

Læringsutbyte

Ein student som har fullført kurset skal ha følgande læringsutbyte i form av kunnslap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til sentrale begrep innan interaktive brukargrensesnitt og interaktive applikasjonar
 • har kunnskap om prototyping og ulike former for prototypingsaktivtetar
 • har kunnskap om designprinsipp og retningslinjer for god design
 • kjenner til fordeler og ulemper med ulike prototypingsteknikkar
 • har kunnskap om og innblikk i ulike teoriar og begrep ein brukar for å forstå brukarmedvirkning og korleis ein kan involvere brukarane i designaktivtetar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke relevante prortypingsverktøy (til dømes Figma, Adobe XD)
 • kan bruke ulike teknikkar for prototyping slik som wireframing og sketsjing
 • kan planlegge og organisere aktivtetar for brukarmedvirkning i design

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Fra 2024 : Anten MIX100 (eller tilsvarande) eller INFO162 (eller tilsvarande)
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Open
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og datalabbar

Normalt sett to timar med forelesning og to timar med lab kvar veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Oppgåver som må godkjennast
 • Obligatoriske datalabbar (minst 75%)
 • Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i to semester etter det semesteret dei vart godkjende.

  Vurderingsformer
 • Skriftleg eksamen (3 timar): 60% av totalkarakteren
 • Gruppeoppgåve: 40% av totalkarakteren
 • Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

  Karakterskala
  A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

  Kontinuasjonseksamen:

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

  Gruppeoppgaven:

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses
  Administrativt ansvarleg
  Department of Information Science and Media Studies at the Faculty of Social Sciences has the administrative responsibility for the course