Italiensk språk 1

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje ei første systematisk innføring i italiensk grammatikk.

Øvingane som inngår i emnet, har som mål å integrere grammatikken i studiet av enklare tekstar for å øve opp evna hjå studentane til å forstå italiensk og sjølve kunne uttrykkje seg.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- har kunnskap om hovuddraga i einskilde sider av italiensk grammatikk.

Dugleik

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- kan forstå og gjere greie for utvalde grammatiske problemstillingar

- kan bruke desse kunnskapane i sitt vidare studium av italiensk.

Generell kompetanse

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- kan gjennomføre eit prosjekt som strekkjer seg over tid

- kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling knytt til fagstoff.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen. Dette emnet finst også som eit reint nettstudium (ITAL621).
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Italienskkunnskapar minst på nivå med dei som emnet ITAL100 gjev.
Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp blir studiepoengutteljinga for ITAL121 redusert med 10 studiepoeng dersom emnet blir kombinert med ITAL621, ITAL111 eller ITAL101.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga i emnet har form av førelesingar og seminarverksemd med øvingar.

Omfanget av undervisninga i emnet vil normalt vere ein dobbeltime førelesing (det vil seie 2 undervisningstimar) og 2 timar oppgåveseminar kvar veke i ein periode på til saman 10 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer
Vurderingsforma i emnet er ein skriftleg eksamen på 4 timar. Eksamen består av fleire delspørsmål som tek opp problem det har vore arbeidd med i undervisninga. Både norsk og italiensk kan nyttast på prøva.
Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår og haust
Litteraturliste
Litteraturlista opplyser om dei tekstar som til ei kvar tid gjeld for emnet. Litteraturlista vil vere klar på Mitt UiB innan 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
Undervisningsopplegget blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Italiensk-italiensk ordbok, som studentane sjølve lyt ha med seg til eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for italiensk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.