Japansk historie, samfunn og språk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studiet gir byrjarferdigheter i japansk språk og basiskunnskapar i japansk historie og samfunnsforhold.

Læringsutbyte

Kunnskap

Kandidaten er kjent med lydsystem, grunnleggjande grammatiske strukturar og ei avgrensa mengd japanske teikn, ord og uttrykk.

Kandidaten har breie realkunnskapar om Japan.

Ferdigheiter

Studenten

- beherskar dei to stavelsessystema Hiragana og Katakana

- kan skrive og lese enkle setningar

- kan helse og presentere seg på japansk

Generell kompetanse

- har innsikt i viktige sider ved japansk historie og samfunnsforhold

- er kjent med særtrekk ved det japanske språket.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon

Det er ei 100% fagleg overlapping mellom JAS100 og JAP100.

JAP100 tilhøyrde den gamle studieplanen for bachelorprogrammet i japansk.

Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett på bachelorprogrammet i japansk.
Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli gitt:

- ei dobbeltførelesing i veka i seks veker om historie og samfunn

- ei dobbeltførelesing i veka i tolv veker med øving i språk og skrift

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dette emnet har

  • seks oppgåver om historie og samfunn
  • to sett med digitale oppgåver i japansk språk
  • éi språkprøve

Alle oppgåvene må vera godkjente i same semester for at studenten skal kunne framstille seg til vurdering. Det er 80 prosent obligatorisk oppmøte på kvar enkelt forelesingsrekke. Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig i semesteret det er godkjent.

Vurderingsformer
Mappeevaluering. Den obligatoriske språkprøva og ei av dei seks obligatoriske heimeoppgåvene i historie/samfunn inngår i mappa.
Karakterskala
Ved sensur av emnet nyttar ein bestått/ikkje bestått.
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste

Pensum i språk:

  • Dei første kapitla i læreboka Genki 1 (Japan Times)
  • Videoar om japansk språkvitskap

Pensum i historie og samfunnsforhold:

  • Diverse artiklar og videoar

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret.

Emneevaluering
Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for japansk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.