Japanstudiar - forskingstema

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Målet er å legge grunnen for skriving av bacheloroppgåva i siste semester og bli kjent med sentrale Japan-relaterte tema og forskingsfelt ved å lese, summere opp og diskutere utvalde tekster.

Innhald:

Fagområde og problemstillingar relevante for Japan-studiar, særskilt innan språkvitskap og historie, inkludert omsetjingsproblematikk.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten

  • har innblikk i Japan-relaterte tema og problemfelt, særleg innan språkvitskap og historie.
  • har forståing for ulike tilnærmingar til «omsetjing».

Ferdigheiter

Studenten

  • kan lese og summere opp utvalde Japan-relaterte fagtekster.
  • kan diskutere omsetjingsrelaterte problemstillingar.

Generell kompetanse

Studenten er kjent med enkelte sentrale forskingsfelt innan Japan-studiar, og med ulike tilnærmingar til omsetjing.

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Fullført JAS100
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ikkje nokon studiepoengreduksjon.
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til bachelorprogrammet i japansk.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vil bli gitt i form av forelesningar og seminar.

Det er 2 timer forelesning eller seminar per veke i 12 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dette emnet har

  • to artikkelsamandrag
  • éi omsetjing med refleksjonstekst

Artikkelsamandrag og omsetjing må være godkjente i same semester for at studenten skal kunne framstille seg til vurdering. Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig i semesteret det er godkjent.

Vurderingsformer
Heimeeksamen på sju dager.
Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Utvalde forskingsartiklar, tekster for omsetjing
Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Hjelpemiddel er tillatne på eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for japansk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.