Japansk språk og grammatikk 2

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet er å gi kunnskap i japansk språk på elementærnivået, med vekt på grammatikk og på munnleg japansk. Emnet inneheld fullføring av elementærnivået innan grammatikk og vokabular, inkludert enkle samtaleøvingar.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten

  • er godt kjent med grammatikk og vokabular på elementar nivået
  • har god kjennskap til vanlege munnlege uttrykksformer

Ferdigheiter

Studenten

  • kan forstå og produsere lengre setningar og delta i enkle samtalar.
  • kan fortelje om seg sjølv og dagleglivet sitt med både formelt og uformelt språk.

Generell kompetanse

  • Har god kjennskap til grammatiske strukturar samt vokabular på elementærnivå.

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Fullført JAS101 eller tilsvarande
Tilrådde forkunnskapar
Begynnardugleik i japansk
Studiepoengsreduksjon

Det er ei 15 studiepoeng fagleg overlapping mellom JAS104 og JAP120.

JAP120 tilhøyrde den gamle studieplanen for bachelorprogrammet i japansk.

Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til bachelorprogrammet i japansk.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vil bli gitt i form av forelesningar, videoar og gruppeundervisning,

Det er om lag 4 timar forelesing, éin video i veka i 12 veker og 2 timar samtalegrupper i veka i 10 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dette emnet har

  • 12 sett med digitale oppgåver
  • to grammatikkprøver
  • tre heimeoppgåver
  • éin munnleg samtale

som alle er obligatoriske og må være godkjente i same semester for at kandidaten skal kunne framstille seg til vurdering. Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 prosent av kvar enkelt undervisingsrekke. Godkjent obligatorisk undervisingsaktivitet er berre gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer
Emnet har ein avsluttande skriftleg eksamen på to timer.
Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste

Pensum består av ei innføringsbok i japansk og inkluderer dialogtekstar og grammatikkutgreiingar. Eit oppslagsverk i japansk grammatikk blir også nytta, samt utvalde tekstar som vert utleverte på førelesingane.

Det blir utarbeidd ei liste over tilrådd tilleggslitteratur.

Kjernepensum er første del av læreboka Genki 2 (Japan Times, Tokyo), og referansegrammatikken Naruhodo, bind 1 og 2 (Fagbokforlaget)

Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for japansk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.